Rejestracja działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej Od dnia 01 lipca 2011 roku uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru.
Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do CEIDG następuje za pośrednictwem elektronicznego formularza. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanym profilem e-PUAP.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci GospodarczejOd dnia 01 lipca 2011 roku uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego pod adresem www.ceidg.gov.pl.

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do CEIDG następuje za pośrednictwem elektronicznego formularza. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanym profilem e-PUAP. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem, przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

Nowe prawo przewiduje również możliwość składania osobiście przez przedsiębiorcę wniosków w formie papierowej, w urzędach gmin lub przesłania takiego wniosku listem poleconym na adres Urzędu (wtedy własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza). Prawidłowo wypełniony wniosek papierowy Urząd przekształci w formę dokumentu elektronicznego i wprowadzi go w stosownym czasie do CEIDG. Pobierz formularz CEIDG-1 dotyczący rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.

Do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone). Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Cisek, którzy dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie – zobowiązani są pilnie zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007. Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIDG bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Przewiń do góry