Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych gminy

oferta.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty a także na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych dla ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

pilka.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 
Realizacja zadania obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Cisek, podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Jest ono wpisane w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, przyjętym uchwałą Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013r.
 
opieka.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 roku.”
 
Realizacja zadania obejmuje pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych. Zadanie mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2013r.
Przewiń do góry