Zryczałtowany dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. , poz. 984) wprowadzająca zapisy umożliwiające pobieranie od 2014 r. dodatku przez odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego.

prad_elektr.jpegOd 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 
W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. , poz. 984) wprowadzająca zapisy umożliwiające pobieranie od 2014 r. dodatku przez odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 
Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.
 
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - zgodnie z art. 3, pkt 13c - Prawa energetycznego - to osoba:
  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana będzie w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski w terminie do 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 m-cy . 
 
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 
Danuta Czajkowska
Kierownik GOPS w Cisku
Przewiń do góry