Informacje z KRUS dla rolników

Od 1 lutego 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które określiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania. Okres funkcjonowania wymienionej ustawy został po raz kolejny przedłużony, obecnie do końca 2014 r.

krus.jpegOd 1 lutego 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które określiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania. Okres funkcjonowania wymienionej ustawy został po raz kolejny przedłużony, obecnie do końca 2014 r.
 
Przepisy ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wprowadziły zmiany w zakresie określania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz wskazały podmioty zobowiązane do opłacania tych składek.
Zgodnie z zapisami ustawy składka zdrowotna wynosi za każda osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie. Składki opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, tj.:
 • do 31 stycznia                  za  I kwartał
 • do 30 kwietnia                  za  II kwartał
 • do 31 lipca                        za III kwartał
 • do 31 października           za IV kwartał.
Tradycyjnie Kasa wraz z przekazami kwartalnymi do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników wyśle do poszczególnych płatników przekazy zobowiązujące do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników prowadzących działalność rolniczą na gruntach rolnych o powierzchni 6 hap i więcej.
Rolnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej zobowiązani są opłacać składki miesięczne do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości nie niższej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 
 
Sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ich wysokość jest zależna od zakresu prowadzonej działalności rolniczej:
 • za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa;
 • za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych powyżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników składki opłaca rolnik;
 • rolnicy, prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 roku najniższa miesięczna składka wynosi 151 zł (tzn. 9% x 1680zł = 151zł);
 • za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie poniżej 6 ha przeliczeniowych prowadzonym łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej składkę opłaca budżet państwa;
 • za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie powyżej 6 ha przeliczeniowych powadzonym łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej składkę opłaca rolnik.
W gospodarstwach stanowiących samoistny dział specjalny produkcji rolnej za domownika – składkę opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego.
 
Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2014r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2014r. Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w 2014r.
 
Szanowni Państwo.
 
W 2013r. nastąpiły istotne zmiany w ubezpieczeniach rolniczych. Od 1 stycznia 2013 r. został podwyższony wiek emerytalny dla wszystkich ubezpieczonych, w tym i dla rolników. W związku z tym rolnik ma prawo do:
 • częściowej emerytury rolniczej,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • pełnej emerytury lub renty, jeżeli małżonek podlegał ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy.
 Od 1 września 2013r. - rolnicy: 
 • sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem własnym swojego małżonka lub przysposobionym mogą mieć finansowaną z budżetu Państwa składkę emerytalno- rentową przez okres do 3 lat,
 • mogą otrzymać zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka a także w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
Zachęcam do kontaktu z OR KRUS w Opolu 
 
Z poważaniem 
Jan Krzesiński 
Dyrektor
OR KRUS w Opolu
Przewiń do góry