Rada uchwaliła budżet Gminy Cisek na 2014 rok

16 grudnia 2013 roku Rada Gminy na XXX posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na rok 2014. Przyjęcie budżetu poprzedzone zostało dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady, gdzie Wójt Gminy przy udziale Pani Skarbnik przedstawiał radnym propozycje do budżetu na 2014 rok. 

budzet2014.jpeg16 grudnia 2013 roku Rada Gminy na XXX posiedzeniu uchwaliła budżet gminy Cisek na rok 2014. Przyjęcie budżetu poprzedzone zostało dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady, gdzie Wójt Gminy przy udziale Pani Skarbnik przedstawiał radnym propozycje do budżetu na 2014 rok. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowany został przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Przyjęta przez Radę Gminy uchwała Nr XXX/175/2013 ustaliła dochody budżetu gminy na kwotę 16.470.700,00 zł, a wydatki w wysokości 16.603.000,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 132.300,00 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych, które nie mogą przekroczyć kwoty 1.100.000,00 zł. W 2014 roku Gmina wyda kwotę 714.300,00 zł jako spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Uchwała budżetowa zawiera dziesięć załączników, w których określone zostały części składowe budżetu po stronie dochodów i wydatków.
 
Rada Gminy przyjęła również uchwałę nr XXX/176/2013 określającą wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2014-2022.
 
Powyższe uchwały oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu Gminy Cisek na 2014 rok zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy. Tam też można zapoznać się z szczegółami planowanych do wykonania zadań.
 
W Dziale FINANSE można również znaleźć wszystkie uchwały regulujące sprawy dotyczące podatków i opłat loklanych, ktore obowiązują na terenie gminy Cisek w 2014 roku.
Przewiń do góry