Informacja w sprawie powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej

Poradnik468x62.jpegInformacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy zrealizowanego przez Uniwersytet Opolski w Poddziałaniu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poradnik468x62.jpegW styczniu 2013r. Uniwersytet Opolski zakończył realizację projektu innowacyjnego testującego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W ramach zrealizowanego projektu powstał produkt finalny - schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierający rozwiązania, zalecenia i rekomendacje w zakresie miejsca i roli poszczególnych instytucji w procesie efektywnej reintegracji społeczno – zawodowej reemigranta w województwie opolskim. Elementami składającymi się na produkt finalny są:
  • Mapa Drogowa Reemigracji – stanowiąca całościowy schemat postepowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierająca także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców. Mapa jest wyrazem zgody i porozumienia aktorów regionalnych i lokalnych w zakresie prawidłowego wykorzystania do wspólnego oddziaływania na zjawisko reemigracji posiadanych zasobów instytucjonalnych/ osobowych/finansowych. Jednocześnie stanowi zbiór najważniejszych wytycznych i rekomendacji pozwalających na prawidłowe współdziałanie instytucji i organizacji różnego szczebla w przypadku pojawienia się na rynku pracy reemigranta. Załącznikami do Mapy są:
    - Rozkład Jazdy – poradnik dla urzędnika, który może być pomocny w kontaktach z osobami powracającymi z zagranicy. Dokument zawiera rekomendacje i informacje dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Miast i Gmin, które są podmiotami mającymi najczęstszy kontakt z reemigrantami. Na jego podstawie instytucje i organizacje poziomu lokalnego będą w stanie wspólnie współdziałać, wykorzystując ujednoliconą procedurę postępowania, przeprowadzając reemigranta od potrzeby, którą zgłaszał, do efektu, którego oczekiwał. Ponadto dokument zawiera zbiór dobrych praktyk, które pomogą rozwiązywać złożone problemy postepowania.
    - Przewodnik Reemigranta – poradnik adresowany do osób poszukujących informacji w zakresie znalezienia określonej pomocy, poruszania się po rynku pracy i lokalnych instytucjach wsparcia. Dokument został podzielony na osobne moduły dotyczące różnych aspektów życia i mający za zadanie w sposób przystępny pomóc reemigrantowi w zidentyfikowaniu potrzeb związanych z powrotem, a następnie skazać optymalną ścieżkę postepowania.
    - Warsztaty interaktywne - scenariusz 2 warsztatów, tj. warsztatu psychologicznego „Czym jest stres i jak sobie z nim radzić” oraz warsztatu grupowego poradnictwa zawodowego „Indywidualny Plan Działania”. Materiały dotyczące warsztatów składają się z: programu zajęć, scenariusza zajęć, załączników oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Ostateczny kształt wypracowanych podczas realizacji projektu innowacyjnego narzędzi, powstał po serii spotkań testujących przy uwzględnieniu grupy docelowej użytkowników i odbiorców efektów projektu, tj.:
  • instytucji publicznych, z którymi styka się reemigrant zobowiązany do załatwienia różnorodnych spraw związanych z powrotem z zagranicy,
  • organizacji około instytucjonalnych i non profit, których przedmiotem działania jest wspieranie osób w szczególnej sytuacji i minimalizowanie dysfunkcji społecznych bez szczególnego wyróżnienia obszaru zainteresowania misyjnego względem migrantów,
  • reemigrantów, którzy ze względu na różne okoliczności podjęli decyzję o powrocie do regionu.
Informacja o produkcie finalnym została zamieszczona na stronie: www.migracje.uni.opole.pl.
Przewiń do góry