Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2013/2014

wyprawak_szkolna.jpegWójt Gminy Cisek informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III lub V szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkół na terenie gminy Cisek. 

wyprawak_szkolna.jpegWójt Gminy Cisek informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III lub V szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkół na terenie gminy Cisek.
 
Pomoc przysługuje:
 1. Uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.             Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539 zł.
 2. Uczniom klas II-III lub V szkół podstawowych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 456 zł.
 3. Uczniom klas I-III lub V szkół podstawowych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III lub V szkoły podstawowej.
 4. Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawności sprzężonymi w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm), realizującym kształcenie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
 
Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników
 
Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dnia 6 września 2013 roku w szkole do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2013/2014. 
Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:
 
 1. zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,          w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodów;
 2. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
 3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 4. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 5. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Dodatkowe wyjaśnienia
 
Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
 
Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.
 
Zwrot kosztów zakupu dofinansowania podręczników wynosić będzie:

225 zł

 • dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
 • dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia  specjalnego,
 • dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;   
770 zł
 • dla ucznia niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego nie będących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł,
 • dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego nie będących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł;   
325 zł 
 • dla ucznia klasy V szkoły podstawowej 
 • dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
770 zł 
 • dla ucznia niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.  W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego nie będących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł;   
350 zł
 • dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum , który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;  
607 zł
 • dla ucznia, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego nie będących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.
 Druki do pobrania:
 
1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 (nie dotyczy    uczniów słabo słyszących, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).
 
2. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 (dotyczy uczniów słabo słyszących, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.
 
Wyprawka 2013 – wniosek 1.
Wyprawka 2013 – wniosek 2.
 
Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.
Przewiń do góry