Nowe zasady gospodarki odpadami

czystyregion3.jpegOd 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie w imieniu Gminy Cisek Związek Międzygminny "Czysty Region", którego Gmina jest członkiem.

czystyregion3.jpegOd 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie w imieniu Gminy Związek Międzygminny "Czysty Region", którego członkiem jest Gmina Cisek.
 
Związek wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez Związek, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu „oszczędnym” przestanie „opłacać się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

Co nas czeka w nowym systemie:
 • Związek ustala opłatę za śmieci posegregowane i zmieszane. Za odpady posegregowane stawka będzie niższa;
 • firma, wybrana w przetargu przez Związek, odbierze każdą ilość śmieci: zmieszanych i posegregowanych;
 • osoby indywidualne, mieszkające w domach jednorodzinnych nie będą już podpisywać umów z firmami na odbiór śmieci. Obowiązek zapewnienia wywozu odpadów przejmie Związek;
 • Związek będzie odpowiedzialny za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;
 • powstanie nowoczesny zakład do przetwarzania odpadów;
 • wszyscy będziemy mogli żyć w czystszym i bardziej przyjaznym środowisku.

Więcej informacji znajdziesz w pliku: PNGUlotka informacyjna Związku.png (317,51KB) oraz na stronie internetowej Związku Międzygminnego "Czysty Region".

Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni oraz firmom  i instytucjom  o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku. Już dzisiaj pobierz druk wypowiedzenia umowy z Firmą REMONDIS. Wpełnij go, wpisując odpowiednie dane i podpisz. Tak wypełniony dokument złóż w Urzędzie Gminy Cisek lub Firmie Remondis w Kędzierzynie-Koźlu.

12 marca 2013 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego przyjęło m.in.:

 • uchwałę nr XXX/25/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 • uchwałę nr XXX/27/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • uchwałę nr XXX/28/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe uchwały będą obowiązywać po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 15 maja 2013 r. do Związku Międzygminnego „Czysty Region” przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie – Koźlu lub za pośrednictwem Wójta Gminy.

Zalacznik_do_uchwaly_nr_XXX-27-13_-_wzor_deklaracji

Do deklaracji należy dołączyć:

 • Kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2013 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą (wyłącznie do deklaracji składanej po raz pierwszy),
 • W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, do deklaracji należy załączyć mapę (kopię mapy zasadniczej) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów,
 • W przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo, 
 • W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.
Przewiń do góry