Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy mieszkańców gminy Cisek, że od 27 marca 2012 roku obowiązuje na terenie gminy Cisek nowy regulamin dostraczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty w formie uchwały przez radnych Gminy Cisek w dniu 13 lutego 2012 roku na XII posiedzeniu Rady. Wprowadza ona szczegółowe uregulowania dotyczące świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

regulamin.jpegInformujemy mieszkańców gminy Cisek, że od 27 marca 2012 roku obowiązuje na terenie gminy Cisek nowy regulamin dostraczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty w formie uchwały przez radnych Gminy Cisek w dniu 13 lutego 2012 roku na XII posiedzeniu Rady.

Regulamin wprowadza szczegółowe uregulowania dotyczące świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a w szczegolności określa:

  • minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe,
  • szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami
  • sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
  • warunki przyłączenia do sieci,
  • techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza,
  • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług oraz standardy obsługi odbiorców usług,
  • warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod pozycją 363 w dniu 12 marca 2012 roku.

Przewiń do góry