KOMUNIKAT dla interesariuszy budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Racibórz

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że rozpoczyna budowę
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz

logo_gazsystem.jpeg

Wykonawcą Robót budowalnych jest Konsorcjum w składzie: ROMGOS sp. z o.o. ENGINEERING sp. k. oraz ROMGOS Gwiazdowscy sp. z o.o.

Biuro Budowy Wykonawcy Robót:
Kontakt:   ul. Dworcowa 1B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 782-888-320,

Zawiadomienie o przejęciu nieruchomości w pasie montażowym

Wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści, których działki znajdują się w pasie montażowym zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną, otrzymają pisemne zawiadomienia od Wykonawcy Robót o terminie rozpoczęcia prac budowalnych. Zawiadomienia będą kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe.

Komisyjny opis stanu zagospodarowania nieruchomości w terenie

W zawiadomieniu zostanie podany termin spotkania z właścicielem na terenie danej działki w celu komisyjnego opisu stanu jej zagospodarowania przed budową. Komisyjne spisanie protokołów przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz granic pasa montażowego.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót budowalnych do uporządkowania terenu, a następnie do protokolarnego przekazania nieruchomości właścicielowi nieruchomości.

Protokół z opis stanu zagospodarowania nieruchomości

Protokół sporządzony podczas komisyjnego opisu stanu zagospodarowania działki przed i po budowie, będzie stanowił część dokumentacji w postępowaniu odszkodowawczym prowadzonym przez właściwego terytorialnie Wojewodę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w indywidualnej decyzji administracyjnej Wojewody, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Wojewodę.

Pobierz:
PDFPrezentacja_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.pdf (2,89MB)
PDFUlotka_gazociąg Kedzierzyn-Kozle-Raciborz.pdf (4,91MB)

Tu znajdziesz informacje o nr działek przez które przechodzić będzie gazociąg
Obwieszczenia o zajęciu części nieruchomości i terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Więcej informacji o inwestycji:
https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/pozostale-inwestycje-kluczowe/kedzierzyn-kozle-raciborz.html

 

Przewiń do góry