W lutym 2024 roku rusza kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Cisek przeprowadzona zostanie w terminie
od 1 do 29 lutego 2024 r. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.

kwalifikacja_wojskowa__2024.jpeg

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Kwalifikację wojskową przeprowadzają powiatowe komisje lekarskie.

Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2024 roku?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani będą:

  1. mężczyźni urodzeni w 2005 r. (19-latkowie, to tzw. rocznik podstawowy);
  2. mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójta za pomocą wezwań, które doręcza się co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym wójta. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt określi nowy termin stawiennictwa. Uchylenie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję. 

Kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (w tym dla Gminy Cisek) przeprowadzona zostanie w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.

Pobierz: PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.pdf (3,99MB)

Przewiń do góry