Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu

Powoływanie rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt

PIW_1.png
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się do osób zainteresowanych szacowaniem wartości rynkowej zwierząt o zgłaszanie się do Wójtów Gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania o uzyskanie powołania na rzeczoznawcę.

Szacowanie wartości rynkowej zwierząt przyczynia się do sprawnej likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt i umożliwia hodowcy zwierząt otrzymanie należnego odszkodowania.

Kto może zostać rzeczoznawcą:

  • osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową (również inną niż rolniczą) i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  • osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową o kierunkach rolniczych i posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  • osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym. lub
  • osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  • osoba posiadająca wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie.

O powołanie na rzeczoznawców mogą również wystąpić:

  • sołtys,
  • izba rolnicza,
  • związek zawodowy rolników,
  • organizacja społeczno-zawodowa rolników,
  • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
  • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcom przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Przewiń do góry