Kompostuję - nie marnuję

Nabór wniosków rozpoczyna się 20 czerwca br. a o przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku oraz spełnienie warunków użyczenia

Kompostownik.jpeg
W celu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów, a także zachęcenia mieszkańców do efektywnego wykorzystywania odpadów biodegradowalnych powstających w ogrodach i kuchniach, Związek Międzygminny "Czysty Region" wdraża program użyczania kompostowników realizowany w ramach kampanii ”Kompostuję - nie marnuję”. Dzięki niemu chętni mieszkańcy otrzymają bezpłatnie w użyczenie, a po pięciu latach na własność, przydomowe kompostowniki.

Kampania jest skierowana do mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region".

WARUNKI UŻYCZENIA:

1. O użyczenie kompostownika może wystąpić każdy właściciel / współwłaściciel / zarządca / użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy będącej członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji w ilości zapełniającej kompostownik,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zobowiąże się do składania corocznych sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

2. Aby otrzymać kompostownik należy wystąpić z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisać umowę użyczenia z 5 letnim terminem obowiązywania. Decydować będzie kolejność zgłoszeń - pula kompostowników dla poszczególnych gmin jest ograniczona.

3. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.

4. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz instrukcję montażu kompostownika, instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania, informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

5. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Związek (kompostowniki będą udostępniane na terenie PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w siedzibie Związku). Planowany termin dystrybucji: sierpień 2023 r.

Pobierz: 
DOCWniosek_o_użyczenie_kompostownika_2023.doc (106,50KB)
PDFWniosek_o_użyczenie_kompostownika_2023.pdf (171,23KB)

Więcej informacji na stronie Związku: 
https://www.czystyregion.pl/news/program-uzyczania-kompostownikow-mieszkancom-w-ramach-kampanii-kompostuje---nie-marnuje.html

Przewiń do góry