Rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach

uwaga_kanalizacja.jpegRozpoczynają się roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice. W ramach prac budowlanych wykonane zostaną przydomowe pompownie ścieków, które podłączone przyłączami ciśnieniowymi do rurociągów sieci kanalizacyjnej tłoczyć będą ścieki siecią tranzytową do oczyszczalni w Kędzierzynie-Koźlu.

uwaga_kanalizacja.jpegRozpoczynają się roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice. Wykonawcą tego zadania jest KONSORCJUM Firm: „WODGAZ” Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Spółka z o.o., wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.
W ramach prac budowlanych wykonane zostaną 143 przydomowe pompownie ścieków, które zlokalizowane będą na terenie każdej posesji. Pompownie podłączone zostaną przyłączami ciśnieniowymi do rurociągów sieci kanalizacyjnej skąd ścieki tłoczone będą wykonaną już siecią tranzytową do oczyszczalni w Kędzierzynie-Koźlu. Łącznie wybudowanych zostanie 2.973 metrów przyłączy i 3.685 metrów rurociągów kanalizacyjnych.
Prace przy budowie kanalizacji potrwają 365 dni a wartość robót osiągnie kwotę 2.401.706,40 zł.

W związku z prowadzonymi pracami ziemnymi w Kobylicach, w pewnych okresach czasu mogą wystąpić utrudnienia w lokalnym ruchu drogami gminnymi, dlatego prosi się wszystkich użytkowników dróg o wyrozumiałość i zastosowanie się do obowiązującego na ten czas oznakowania.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kobylice są pierwszym sołectwem Gminy Cisek, które uzbrojone zostanie w sieć kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowa informacja dotycząca realizacji budowy dostępna jest w Urzędzie Gminy Cisek, pokój nr 23, tel. 77 487-11-72.

Przewiń do góry