Nabór propozycji wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Wójt Gminy Cisek informuje, że do dnia 23.03.2023 r., w sekretariacie Urzędu Gminy, składać można fiszki z propozycjami wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Cisek prosi o składanie fiszek projektowych z propozycjami wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Gmina będzie brała pod uwagę fiszki dotyczące dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1) Fiszki należy złożyć na wzorze udostępnionym poniżej;


2) Fiszkę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cisku lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy w Cisku, ul. Planetorza 52 16, 47-253 Cisek w terminie do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 15:15.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Cisku lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy w Cisku drogą pocztową.

3) Fiszka powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.

4) Fiszka musi być opieczętowana i podpisana przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

5) Opis zadania zawarty w fiszce musi zawierać najważniejsze informacje charakteryzujące Inwestycję np. wykaz działań planowanych w ramach realizacji Inwestycji. Nie należy powtarzać w tym polu nazwy inwestycji wpisanej wcześniej w polu „Nazwa inwestycji”. Inwestycję w tym polu należy opisywać hasłowo bez zdań wprowadzających typu: „Chcielibyśmy zgłosić do dofinansowania”, „Inwestycja ma wielkie znaczenie dla…” itp.; należy opisać stopień zaawansowania prac przygotowawczych.

IV. Zasady wyboru wniosków
1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Cisek uwzględniając:
a. Spełnienie wymogów formalnych;
b. Kolejność wpływu fiszek do Urzędu Gminy.

2. Od rozstrzygnięcia wyboru fiszek nie przysługuje odwołanie.

3. Złożenie fiszki nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Cisek promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VI. Postanowienia końcowe
1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 77 4871 159
2. Fiszki złożone po dniu 10 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.
3. Wzór fiszki do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie.

VII. Załączniki

DOCXFISZKA PROJEKTOWA.docx (111,86KB)

PDFFISZKA PROJEKTOWA.pdf (157,17KB)

PDFRegulamin_odbudowa_zabytkow.pdf (775,14KB)

Przewiń do góry