Program Rządowy Fundusz Polski Ład

12.png

W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Cisek uzyskała dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice.

Wartość zadania: 2.530.110,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 630.110,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie budowa dróg na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym. Powstaną 3 drogi asfaltowe, wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową, o łącznej długości ok. 700 m.

 

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach.

Wartość zadania: 2.089.523,10 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 1.710.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 379.523,10 zł

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach, zaopatrująca w wodę 8 spośród 14 znajdujących się w Gminie miejscowości (ok. 2300 osób) wraz z wymianą urządzeń technologicznych do uzdatniania wody.

3. Budowa kanalizacji w Cisku - Etap II

Wartość zadania: 3.687.540,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 3.230.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 457.540,00 zł

Przedmiotem zadania będzie wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Cisku – etap II, miejsce realizacji: wieś Cisek. W zakres inwestycji wchodzić będzie zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wsi Cisek, w skład której wchodzą kanały tłoczne oraz pompownie przydomowe z przyłączami kanalizacyjnymi. 

4. Renowacja ambony z kościoła pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim

Wartość zadania: 250.000,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 245.000,00 zł

► Wkład własny: 5.000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych czynności i prac budowlanych związanych z renowacją ambony w kościele pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim, wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków decyzją nr 92/54, w tym w szczególności: oczyszczenie powierzchni ambony, usunięcie uszkodzonych i wtórnych elementów i zdobień, dezynfekcja drewna i jego impregnacja, dokonanie rekonstrukcji brakujących elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych złoceń i srebrzeń, zabezpieczenie warstwy malarskiej. Środki zostaną przekazane parafii pw. Jerzego w Sławikowie na w/w zadanie w formie dotacji celowej.

5. Prace konserwatorskie i restauracyjne dwóch zabytkowych ołtarzy w kościele Świętego Bartłomieja w Łanach

Wartość zadania: 270.000,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 264.600,00 zł

► Wkład własny: 5.400,00 zł

Zadanie inwestycyjne dotyczy prac konserwatorsko-restauracyjnych przy zabytkowych ołtarzach w kościele rzymskokatolickim Świętego Bartłomieja w Łanach przy ul. Głównej, gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski,woj.opolskie. Kościół wzniesiony w roku 1916 w stylu barokowym. Polichromowane ołtarze św. Franciszka oraz Świętej Rodziny usytuowane w prawej i lewej stronie nawy głównej kościoła wraz z nim zostały wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją nr 154/2011. Postępująca degradacja ołtarzy, liczne uszkodzenia mechaniczne oraz ślady destrukcji biologicznej - elementy drewniane zaatakowane przez pleśń i drewnojady, a także całkowita zmiana oryginalnej kolorystyki polichromii ołtarzy oraz zasłonięcie złoconych elementów snycerki na skutek wielokrotnych przemalowań skłaniają wnioskodawcę do wdrożenia pilnych prac konserwacyjnych i restaurujących zabytki. Celem prac konserwatorsko - restauracyjnych realizowanych w ramach projektu będzie odtworzenie formy ołtarzy zbliżonej do oryginału. Prace będą polegały na : wykonaniu wstępnej i powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej ilustrującej stan zachowania ołtarzy przed przystąpieniem do prac konserwatorskich, usunięciu warstw wtórnych i zanieczyszczeń powierzchniowych, skonsolidowaniu warstw zaprawy z podłożem oraz między sobą (zaobserwowano rozwarstwienie zaprawy), impregnacji lokalnej drewna zniszczonego działalnością owadów czyli wzmocnieniu strukturalnym, sklejeniu pęknięć drewna oraz wypełnienie ubytków i otworów po owadach, wykonaniu rekonstrukcji brakujących fragmentów snycerki i konserwacji jej elementów, uzupełnieniu ubytków drewna lub wymianie elementów nastawy, uzupełnieniu ubytków zaprawy, retuszu polichromii oraz uzupełnieniu złoceń elementów dekoracji oraz rzeźb znajdujących się w ołtarzach. Prace konserwatorskie będą prowadzone na podstawie programu prac konserwatorskich,zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadanie wymaga uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

6. Wymiana pokrycia dachowego i oszalowań ścian na kościele pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim

Wartość zadania: 1.000.000,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 980.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 20.000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji oraz wszelkich niezbędnych czynności i prac budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego i oszalowań ścian na kościele pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim, w tym w szczególności: zdjęcie starego pokrycia dachowego oraz starych desek oszalowania ścian, wykonanie nowego pokrycia dachu oraz szalowania ścian, zgodnego z projektem uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej tj. orynnowania oraz instalacji odgromowej.

7. Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek

Wartość zadania: 2.350.000,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 2.232.500,00 zł

► Wkład własny Gminy: 117.500,00 zł

W ramach inwestycji przebudowie lub budowie poddanych zostaną drogi o łącznej długości nie mniejszej niż 2,1 km. Planowane do przebudowy lub budowy drogi znajdują się w miejscowościach: Błażejowice, Cisek, Kobylice, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz oraz Roszowicki Las. Są to głównie drogi znajdujące się w centrach wsi, którymi na co dzień poruszają się mieszkańcy danych miejscowości. Część dróg prowadzi do domów, w których mieszkają dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich, lub do domów, w których prowadzony jest rodzinny dom dziecka. Całość inwestycji prowadzona będzie w systemie projektuj-buduj.

 

 

 

Przewiń do góry