Program Rządowy Fundusz Polski Ład

12.png

W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Cisek uzyskała dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice.

Wartość zadania: 2.530.110,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 630.110,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie budowa dróg na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym. Powstaną 3 drogi asfaltowe, wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową, o łącznej długości ok. 700 m.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach.

Wartość zadania: 2.089.523,10 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 1.710.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 379.523,10 zł

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach, zaopatrująca w wodę 8 spośród 14 znajdujących się w Gminie miejscowości (ok. 2300 osób) wraz z wymianą urządzeń technologicznych do uzdatniania wody.

3. Budowa kanalizacji w Cisku - Etap II

Wartość zadania: 3.687.540,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 3.230.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 457.540,00 zł

Przedmiotem zadania będzie wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Cisku – etap II, miejsce realizacji: wieś Cisek. W zakres inwestycji wchodzić będzie zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wsi Cisek, w skład której wchodzą kanały tłoczne oraz pompownie przydomowe z przyłączami kanalizacyjnymi. 

4. Renowacja ambony z kościoła pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim

Wartość zadania: 250.000,00 zł, w tym:

► Wartość dofinansowania: 245.000,00 zł

► Wkład własny Gminy: 5.000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych czynności i prac budowlanych związanych z renowacją ambony w kościele pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim, wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków decyzją nr 92/54, w tym w szczególności: oczyszczenie powierzchni ambony, usunięcie uszkodzonych i wtórnych elementów i zdobień, dezynfekcja drewna i jego impregnacja, dokonanie rekonstrukcji brakujących elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych złoceń i srebrzeń, zabezpieczenie warstwy malarskiej. Środki zostaną przekazane parafii pw. Jerzego w Sławikowie na w/w zadanie w formie dotacji celowej.

 

Przewiń do góry