Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

NSP 2011Gminne Biuro Spisowe w Cisku ogłasza nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
Będzie to praca na ponad 3 miesiące. Więcej informacji o szczegółach naboru i oczekiwanych predyspozycjach od kandydata na rachmistrza spisowego znajdziesz w dalszej części informacji.

NSP 2011Gminne Biuro Spisowe w Cisku ogłasza nabór kandydatów na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

I. WYMAGANIA
Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrzów spisowych:

 1. zamieszkiwanie na terenie Gminy Cisek i ukończone 18 lat,
 2. posiadanie pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
 4. co najmniej wykształcenie średnie,
 5. biegła znajomość języka polskiego,
 6. sprawność fizyczna / dobry stan zdrowia (ze względu na specyfikę pracy w terenie),
 7. umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, opanowanie, uprzejmość i cierpliwość,
 8. dyspozycyjność (praca na ponad trzy miesiące),
 9. umiejętność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym wraz z zainstalowaną aplikacją do wypełniania formularza spisowego),
 10. znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 11. umiejętność organizacji pracy własnej oraz posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. WAŻNIEJSZE ZADANIA WYNIKAJACE Z HARMONOGRAMU SPISU – dyspozycyjność rachmistrzów:

 • 5 stycznia-25 lutego 2011 r.: 4-dniowe szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych z zakresu metodologii spisu, zakończone egzaminem,
 • 1-17 marca 2011 r.: obchód przedspisowy – praca rachmistrzów w terenie,
 • 6-7 kwietnia 2011 r.: odprawa przedspisowa dla rachmistrzów spisowych,
 • 8 kwietnia-30 czerwca 2011 r.: spis realizowany przez rachmistrzów spisowych.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. pisemne zgłoszenie podpisane przez kandydata, zawierające następujące dane:
  - imię i nazwisko,
  - adres zamieszkania,
  - nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  - data urodzenia,
  - miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
  - w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
  - w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy spisie traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane  dokumenty  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011 r.” należy  składać w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek (pokój nr 18 – I piętro)  ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek w terminie do 20 grudnia 2010 r. do godz. 15:00.

V. HARMONOGRAM NABORU NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH:

I etap - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych:

 1. Złożenie wymaganych dokumentów do 15 grudnia 2010 r. do godz. 15.00.
 2. Weryfikacja ofert pod względem formalnym do dnia 17 grudnia 2010 r.
 3. Wybór kandydatów na rachmistrzów spisowych (w tym rachmistrzów rezerwowych) do dnia 20 grudnia 2010 r.
 4. Spośród złożonych kandydatur wyłonionych zostanie 5 kandydatów na rachmistrzów oraz 1 kandydat rezerwowy. Wszyscy skierowani zostaną na cykl szkoleń, związanych z metodologią spisu, podczas których zostaną wyjaśnione poszczególne zagadnienia dotyczące tematyki spisu, poparte indywidualnymi ćwiczeniami.

II etap – wybór rachmistrzów spisowych:

 1. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykażą się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych.
 2. Powołanie rachmistrzów spisowych przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego. Umowy zlecenia będą podpisane z osobami, które pozytywnie zakończą szkolenie i złożą przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.

Pobierz wzory oświadczeń:

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie http://www.spis.gov.pl

Przewiń do góry