Radni VI kadencji wybrali przewodniczącego rady i zastepcę

Radni Gminy Cisek2 grudnia 2010 roku o godzinie 15:30 w sali Urzędu Gminy Cisek odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Cisek na kadencję 2010 - 2014. Piętnastu nowo wybranych radnych złożyło uroczyste ślubowanie oraz dokonało wyboru spośród siebie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Cisek.

2 grudnia 2010 roku o godzinie 15:30 w sali Urzędu Gminy Cisek odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Cisek na kadencję 2010 - 2014. Na samym wstępnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku - Pan Ryszard Snella - wręczył wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze. Potem, stosownie do zapisów art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym obrady poprowadził najstarszy wiekiem obecny na sesji radny. Ten zaszczyt przypadł radnemu Adalbertowi Piegza. W toku czynności proceduralnych, piętnastu nowo wybranych radnych złożyło uroczyste ślubowanie. Następnie Rada Gminy ustaliła skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory spośród dwóch zgłoszonych kandydatór: Romana Adama i Rozwity Szafarczyk.

W wyniku tajnego głosowania radni wybrali na Przewodniczącą Rady Rozwitę Szafarczyk. Nowo wybrana Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za obdarzenie jej mandatem zaufania i przejęła prowadzenie dalszych obrad sesji od radnego "seniora".

Realizując dalszy porządek obrad przystapiono do wyboru wiceprzewodniczącego rady. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory wiceprzewodniczącego rady spośród dwóch zgłoszonych przez radnych kandydatów: Romana Adama i Benedykty Wyżgoł.

W wyniku tajnego głosowania radni wybrali na Wiceprzewodniczącego Rady Romana Adama, który podziękował wszystkim zebranym za ten wybór.

W dalszej części pierwszego posiedzenia Rady Gminy VI kadencji, radni wysłuchali sprawozdania Alojzego Parysa - Wójta Gminy, o aktualnym stanie mienia komunalnego gminy i sytuacji finansowej Gminy Cisek.

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Cisek zakończyło się ustaleniem wstępnej daty drugiej sesji (10 grudnia), na której Rada przyjmie ślubowanie Wójta Gminy i dokona wyboru przewodniczących stałych komisji rady oraz ustali ich składy osobowe.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Radny senior prowadzi I sesję Radni Gminy Cisek Radni Gminy Cisek

Przewiń do góry