30 listopada 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

dla jednostek samorządu terytorialnego, wszystkich podmiotów tzw. wrażliwych (m.in. podmiot udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, opieki społecznej, jednostki oświatowe, żłobki, kościoły, jednostki straży pożarnej, itd. zgodnie z wykazem zawartym w art. 2 pkt 2 lit. b–e tej ustawy)

Oświadczenie_prąd.png
Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Dotyczy ono podmiotów, które zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców mogą skorzystać z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Pobierz oświadczenie:
PDFD2022000229901.pdf (482,84KB)
DOCXWzór_oświadczenia_odbiorcy_uprawnionego_edytowalny.docx (58,50KB)

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa określa również maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r

Oświadczenie, o którym wyżej mowa, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego tego oświadczenia, po tym terminie będzie zobowiązywało dostawcę energii do stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Tekst ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku dostępny jest tu: PDFD2022000224301.pdf (713,26KB)

Przewiń do góry