Ogłoszenie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

kontrola nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek

UWAGA.jpeg
Wójt Gminy Cisek przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisek przyjętego uchwałą nr XXXV/193/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 29 listopada 2021 r  w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych:

  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalni ścieków jeżeli nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
  • pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek,
  • posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Cisek,
  • posiadanie dowodów uiszczenia opłat za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych ( rachunki, faktury).

Nadmieniam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów.

szambo_woz.png
 Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Cisek posiadają następujące firmy:

  1. PUH Grotrans B& B Groeger  Sp. j. 47-253 Łany ul. Szkolna 24,  tel. 774871131,
  2. „EMMA” Firma Usługowa Dołbik Marian 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 45 /4 tel. 608214991,
  3. Remondis Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  44-100 Gliwice ul. Kaszubska 2 tel. 774824603,
  4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 2784531 (dotyczy tylko opróżniania kabin sanitarnych WC).
     

Zgodnie z obowiązujący na terenie gminy Cisek Regulaminem utrzymania czystości i porządku częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wynosić co najmniej 2 razy w roku, natomiast częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji obsługi lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2 lata.                                                                                                                                               

Informuje się mieszkańców gminy, że pracownicy Urzędu Gminy Cisek przeprowadzają kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, sprawdzane są umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowody uiszczania opłat za te usługi.

Pouczam, iż uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

Mając na uwadze powyższe apeluję się do mieszkańców gminy Cisek, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Przewiń do góry