Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc dla uczniówUrząd Gminy Cisek informuje rodziców i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.

Pomoc dla uczniówUrząd Gminy Cisek informuje rodziców i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.

I. Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży   i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do starania się o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia nie może przekroczyć kwoty 351 zł. (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Cisek.
Wypłata świadczeń w roku szkolnym 2008/09 odbywać się będzie na podstawie przedłożonych rachunków i faktur za dokonane wydatki na cele edukacyjne. Terminy składania dokumentów zaświadczających o wydatkach związanych z edukacją ucznia oraz terminy realizacji wypłat stypendiów szkolnych będą szczegółowo podane w decyzjach przyznających w/w świadczenia.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

 1. w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52, pokój nr 29,
 2. w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Cisek (szkoły podstawowe i gimnazja),
 3. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - DZIAŁ Formularze.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami upływa:

 • 15 września 2010 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • 15 października 2010 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów rozpoczynających zajęcia od 1 października.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52, pokój nr 29.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52, pokój nr 29, tel   077/487 11 59  w. 50
 
Objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku:

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie kompletnej dokumentacji tzn.: wniosku o przyznanie pomocy materialnej, opinii dyrektora szkoły o sytuacji materialnej i społecznej w rodzinie ucznia oraz zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wymienione dane.
Wnioskodawcą w przypadku niepełnoletniego ucznia, jest jeden z rodziców lub prawny opiekun, natomiast w przypadku pełnoletniego ucznia wnioskodawcą jest sam uczeń.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze (zasiłek celowy, wyprawka szkolna, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego).
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

Wypełniając wniosek o udzielenie pomocy materialnej należy:

 • Dokładnie i czytelnie wypełnić wszystkie strony wniosku.
 • Potwierdzić w Urzędzie Gminy w Cisku adres stałego zameldowania ucznia na terenie gminy.
 • Potwierdzić w szkole fakt pobierania nauki przez ucznia.
 • Dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające dochody rodziny, a w szczególności:
   
  1. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto ze stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  2. ostatnią aktualną decyzję (lub potwierdzoną kopię) przyznającą świadczenia emerytalne, przedemerytalne lub rentowe,
  3. zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeliczeniowej wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
  4. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskanych świadczeniach stałych lub okresowych,
  5. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, wraz z otrzymywanymi zasiłkami,
  6. zaświadczenie o odbywaniu stażu zawodowego wraz z kwotą zasiłku stażowego,
  7. ostatnią aktualną decyzję (lub potwierdzoną kopię) o przyznanych zasiłkach rodzinnych wraz z dodatkami do nich, oraz o zasiłkach pielęgnacyjnych lub świadczeniach pielęgnacyjnych,
  8. aktualną decyzję (lub potwierdzoną kopię) o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  9. wyrok (kopia odpisu wyroku sądowego) w sprawie o alimenty lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności, lub w przypadku alimentów dobrowolnych - oświadczenie, dowód wpłaty,
  10. oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej lub o innych dochodach
  11. kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz innych osób nie będącymi członkami gospodarstwa domowego lub inne dokumenty zaświadczające o tym fakcie,
  12. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić:
  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1, ustawy o pomocy społecznej, zawierającego informację o wysokości:
  a) przychodu;
  b) kosztów uzyskania przychodu;
  c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  d) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6 w/w ustawy;
  e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  f) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
  g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
  - w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia niepracujących członków rodziny, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, o swojej sytuacji zawodowej i o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodu     w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w oświadczeniu należy też podać przyczyny braku rejestracji w PUP),

W przypadku studiujących członków rodziny należy przedłożyć zaświadczenie z uczelni.

II. „Wyprawka Szkolna” – dofinansowanie do zakupu książek.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 662)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach:

I – III szkoły podstawowej
I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
II gimnazjum
II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
V ogólnokształcącej szkoły baletowej

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

Pomoc udzielana jest uczniom pochodzących z rodzin, które spełniają kryteria dochodowe tj. 351 zł na osobę

Procedura.

 1. Wnioski pobiera się w sekretariacie Dyrektora szkoły.
 2. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 w terminie ustalonym odpowiednio: przez wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego – w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta z takich świadczeń z pomocy społecznej
2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnośprawnościami sprzężonymi – kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

Wnioski należy składać do 15 września 2010 r.

 

Przewiń do góry