Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

gddkia.jpegGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska.

gddkia.jpegGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA. Tu też zamieszczone są wszelkie aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące „Prognozy …”

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

  • Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.
  • W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

data

miejsce spotkania

województwa

miejsce spotkania

województwa

14.09.2010

Wrocław
Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocław sala konferencyjna

dolnośląskie,
opolskie

Kraków
Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków, sala konferencyjna - I piętro

śląskie,
małopolskie

15.09.2010

Poznań
Urząd Wojewódzki,

Al. Niepodległości 16-18, Poznań
Sala Herbowa

wielkopolskie,
lubuskie

Sandomierz
Ratusz

ul. Rynek 1, Sandomierz
Sala Narad

świętokrzyskie,
podkarpackie

17.09.2010

Słupsk
Urząd Miasta,

Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

pomorskie,
zachodniopomorskie

Łódź

Urząd Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104,90-926 Łódź Duża Sala Obrad Rady Miejskiej

łódzkie

21.09.2010

Toruń
Urząd Wojewódzki -

delegatura w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2

kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie

Biała Podlaska
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41

podlaskie,
lubelskie

23.09.2010

Warszawa
Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5, Warszawa

mazowieckie

-

-

od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko,
godz. 16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:

  • Mirosław Musiel – , (22) 375-87-15,
  • Paweł Zysk - , (22) 375-87-15,
  • Jacek Wojtowicz – (22) 375-88-97.
Przewiń do góry