Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

PSP 2010Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 31 pqździernika 2010 roku. Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Ostateczny termin zglaszania swojej kandydatury na rachmistrza spisowego upływa a dniem 17 czerwca 2010r.

PSP 2010Wójt Gminy Cisek (Gminny Komisarz Spisowy) informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz .U. Nr 126, poz. 1040) do zadań własnych Gminy należy przeprowadzenie naboru na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Cisek.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść czterodniowe szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Opolu. 

Rachmistrz spisowy będzie wykonywał prace spisowe w okresie 9–23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis powszechny- CAPI).

Na czterodniowym szkoleniu w miesiącu czerwcu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Zgodnie z podpisanym przez nich protokołami odbioru będą oni odpowiedzialni finansowo za powierzony im sprzęt.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Cisek ustalono liczbę 3 rachmistrzy i 1 osobę rezerwową. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisek, u Sekretarza Gminy lub pod numerem telefonu 77 4871140.

Rachmistrz spisowy:

I. Wymagania formalne od kandydatów:
1) nieposzlakowana opinia,
2) ukończone 18 lat,
3) wykształcenie co najmniej średnie (wskazani są studenci uczelni rolniczych,
ekonomicznych i geodezyjnych),
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania za przestępstwo umyślne.

II. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) zdolność obsługi komputera w stopniu co najmniej podstawowym,
2) znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania
map cyfrowych,
3) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rolnictwa,
4) umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, sprawnego i skutecznego
komunikowania się z respondentami oraz wzbudzania wśród nich zaufania,
5) kandydat powinien okazać się: obowiązkowością, rzetelnością, starannością oraz
umiejętnością zorganizowania pracy własnej i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

III. Zakres wykonywanych zadań:
1) Udział w szkoleniach z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatów na temat
posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami, zakończonych
egzaminem.
2) Przeprowadzenie obchodu przedspisowego, podczas którego dokonuje się aktualizacji
wykazu gospodarstw rolnych.
3) Przeprowadzenie spisu, poprzez odwiedzenie i spisanie przypisanych punktów adresowych w ustawowym terminie przeprowadzenia spisu.

IV. Wymagane dokumenty:
1) podanie zawierające następujące dane: numer PESEL, numer NIP, aktualny adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
3) kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe)
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w terminie do 17 czerwca 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Cisek, w Sekretariacie (I piętro) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrzów spisowych do powszechnego spisu rolnego 2010 r.”.
Wzory oświadczeń do pobrania:

W poniższej ulotce zamieszczono informacje o wymaganiach stawianych kandydatom na rachmistrzy spisowych: PDFulotka nabór rachmistrzów 31-05-2010.pdf (158,47KB)

Przewiń do góry