Szkolenie dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą

logo-izby.jpeg Izba Gospodarcza „Śląsk” oraz firma Euro Suport zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację unijną w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Działanie 3.1.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Szkolenie na temat możliwości pozyskania dotacji unijnych odbędzie się 25 maja 2010 roku w Opolu.

logo-izby.jpegIzba Gospodarcza „Śląsk” oraz firma Euro Suport sp.j.
zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne
dotyczące możliwości ubiegania się o dotację unijną w ramach

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Działanie 3.1.2  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Termin: 25 maj 2010, godz. 16.00
Miejsce: ul. Ozimska 184, Opole (sala szkoleniowa nad Lidlem)

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację dla swojej firmy ?
Chcesz rozpocząć działalność na terenie wiejskim?

Jeśli spełniasz warunki:
- mieszkasz na terenie miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców,
- nie zatrudniasz więcej niż 9 osób,
- jesteś ubezpieczony w KRUS lub ZUS,

przyjdź na bezpłatne spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
• Osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
• Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych –prowadzące(y) działalność gospodarczą, posiadające status mikroprzedsiębiorstwa1 oraz spełniające(y) obowiązujące warunki dostępu do pomocy.

JAKIE DZIAŁALNOŚCI  SĄ OBJĘTE POMOCĄ?
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
• usług dla ludności,
• sprzedaży hurtowej i detalicznej,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
• usług transportowych,
• usług komunalnych,
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
• magazynowania lub przechowywania towarów,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

JAKIE KOSZTY MOGĄ PODLEGAĆ REFUNDACJI?
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów
budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
• zagospodarowania terenu;
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej
lub rozwijanej działalności nierolniczej;
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?
Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie 1
miejsc pracy,
• 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy,
• 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Oto przykładowe zakupy wnioskodawców w ramach projektu: wyposażenie pensjonatu turystycznego, zakup bryczek do jazdy konnej, mini siłowni  w ramach zapewnienia atrakcji gościom, wyposażenie stolarni, piekarni w specjalistyczne piece, budowa stajni dla koni, wyposażenie zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, mechanicznego, zakup koparko-ładowarki, myjni ręcznej, stanowiska obsługi stacji gazowej itp.

Nabór wniosków: koniec maja, początek czerwca 2010
Zgłoszenia prosimy przesyłać do biura Izby Gospodarczej „Śląsk” (pobierz druk zgłoszenia) pocztą: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole lub e-mailem:
albo faksem: tel/fax 77 453 84 84.

Współorganizator spotkania:
Euro Suport sp.j.
DOTACJE UNIJNE, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, SZKOLENIA
Ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, Tel. 77 442 53 30
www.euro-support.pl

Liczba miejsc ograniczona ! Pierwszeństwo w spotkaniu mają Członkowie Izby Gospodarczej „Śląsk”.

Przewiń do góry