Uwaga rolnicy - producenci mleka

ARRAgencja Rynku Rolnego udziela wsparcia producentom mleka ze środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać tylko do 30 kwietnia 2010 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka.

ARRAgencja Rynku Rolnego udziela wsparcia producentom mleka ze środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać tylko do 30 kwietnia 2010 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy:

  • w dniu 31 marca 2009 roku posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 20 000 kg i nie wyższą niż 200 000 kg oraz
  • w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę nie niższą niż 20 000 kg.

Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, na który ma być wypłacona pomoc finansowa.

Wnioski należy składać we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.

Przewiń do góry