Świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

pomoc-finansowa-UK.png
Ukazało się rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć indywidualnych spraw lub grupy podmiotów na obszarze województwa. W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu.

Kwota świadczenia będzie mogła zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed datą wejścia w życie ustawy lub w przypadku, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. 

Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia wchodzi w życie z dniem 16 marca.
Pobierz: PDFRozporządzenie ws. świadczenia pieniężnego.pdf (248,43KB)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi: PDFD2022000060801.pdf (724,31KB)
Pobierz:
PDFwniosek_o_swiadczenie.pdf (168,99KB)
PDFzalacznik_do_wniosku.pdf (172,55KB)

UWAGA - ZMIANY:

  • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    PDFD2022000093001.pdf (206,04KB)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
    PDFD2022000094101.pdf (663,16KB)
     

Wzór wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia dostępny jest poniżej:
DOCXZał. 2. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego – PL..docx (33,60KB)
PDFZał. 2. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego – PL..pdf (209,33KB)
DOCXZał. 3. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego – UA..docx (40,63KB)
PDFZał. 3. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego – UA..pdf (269,63KB)

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
DOCXZał. 4. Formularz oświadczenia osoby wnioskującej o przyznanie pomocy – PL..docx (25,96KB)
PDFZał. 4. Formularz oświadczenia osoby wnioskującej o przyznanie pomocy – PL..pdf (140,27KB)
DOCXZał. 5. Formularz oświadczenia osoby wnioskującej o przyznanie pomocy – UA..docx (31,79KB)
PDFZał. 5. Formularz oświadczenia osoby wnioskującej o przyznanie pomocy – UA..pdf (221,90KB)

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek (budynek Urzędu Gminy), tel. 77 4871118, e-mail: gops@cisek.pl lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Przewiń do góry