Absolutorium za 2004 rok

Rada Gminy Cisek udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

W dniu 25 kwietnia 2005 roku, na XXIX sesji Rady Gminy Cisek, radni udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została przyjęta jednogłośnie.

Procedura udzielenia absolutorium rozpoczęła się już wcześniej. W dniu 29 marca 2005r. Wójt Gminy złożył do Biura Rady Gminy Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004r. Kopia dokumentu sprawozdania przesłana została również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - organu nadzorującego finanse gmin. Kopię przedmiotowego sprawozdania otrzymali również radni.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cisek jako statutowy organ kontrolny Rady Gminy Cisek dokonała kontroli i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. uwieńczeniem której była uchwała Komisji w sprawie wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wydała uchwałę w której pozytywnie oceniła przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budzetu gminy. Pozytywną ocenę Izby uzyskał również wniosek Komisji Rewizyjnej.

Po analizie przedłożonych dokumentów, wysłuchaniu opinii RIO i krótkiej dyskusji obecnych na sesji 12 radnych podjęło uchwałę udzielającą absolutorium Wójtowi Gminy Cisek za 2004 rok.

Dokumenty dotyczące absolutorium dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej :

 

Przewiń do góry