Rada udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok

PosiedzenieW dniu 27 kwietnia 2009 roku odbyło się XXVII posiedzenie Rady Gminy Cisek. W pierwszej części sesji radni wysłuchali informacji na temat organizacji powiatowych placówek oświaty i służby zdrowia oraz stanu dróg powiatowych na terenie gminy Cisek.
W drugiej części sesji przeprowadzona została procedura związana z udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy Cisek za 2008r.

PosiedzenieW dniu 27 kwietnia 2009 roku odbyło się XXVII posiedzenie Rady Gminy Cisek. W pierwszej części sesji radni wysłuchali informacji na temat organizacji placówek oświaty i służby zdrowia przedstawionej przez Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Informację na temat stanu dróg powiatowych w gminie Cisek przedstawił Dyrektor Zarządu Powiatowego Dróg. W toku bardzo burzliwej dyskusji w temacie stanu dróg radni stwierdzili, że na terenie gminy Cisek stan dróg powiatowych jest fatalny, a wykonywane na nich doraźne roboty remontowe mają znamiona sabotażu. Powiat nie wiązuje się ze złożonych obietnic i zapewnień. Radni zadecydowali o odczytaniu PDFProtokół z XIII posiedzenia Rady Gminy Cisek (151,51KB), aby przypomnieć wszystkim zebranym, co w temacie poprawy stanu dróg powiatowych miało zostać wykonane przez Powiat. Dyskusję w temacie dróg zakończono, a sprawą ponownie zajmnie się Rada Gminy na najbliższym posiedzeniu, na które ponownie zaproszony zostanie Pan Starosta.

Druga część XXVII posiedzenia Rady przebiegała już w spokojniejszej atmosferze. Radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat zlożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cisek za 2008 rok. Uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a pozytywną opinię RIO Opole w tym zakresie odczytała Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwały absolutoryjnej. Rada Gminy Cisek jednogłośnie (14 radnych obecnych na posiedzeniu) udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy - Alojzemu Parysowi z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2008 rok.

Zdjęcie008.jpeg Zdjęcie009.jpeg Zdjęcie010.jpeg

Przewiń do góry