Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Bardzo ważne informacje dotyczące odbioru odpadów

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Związku.

Natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Działania jakie będzie podejmował podmiot odbierający odpady oraz konsekwentnie Związek Międzygminny w zakresie obowiązku kontroli prawidłowej segregacji odpadów spisane zostały w poniższej procedurze (w załączeniu).

„Sposób postępowania w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 01.01.2021”

Wykonawca zobowiązany jest stale kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest postąpić zgodnie z poniższą procedurą:

  1. odmówić odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku,
  2. powiadomić o tym właściciela nieruchomości umieszczając naklejkę (w załączeniu wzór) na pojemniku
  3. odebrać te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu.
  4. przekazać powiadomienie do Związku wraz z dokumentacją fotograficzną,
  5. po odebraniu odpadów jako zmieszane usunąć naklejkę.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” na podstawie powiadomienia (przekazanego przez podmiot odbierający) wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona została określona przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”  w Uchwale Nr LXXIV/16/2020  Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

„§ 2 Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki podstawowej, wynosi:

1) 75,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby:

2) 58,50 zł miesięcznie od 5 osoby w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej:

3) 40,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

POBIERZPDFProcedura-niedopełnienia segregacji 19.02.2021 (002).pdf (95,62KB)

Kierownik Wydziału opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Związek Międzygminny "Czysty Region"
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Przewiń do góry