Ciekawa odsłona nauki

Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty

RPO+OP+EFS.jpeg

Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty. Pod takim tytułem Gmina Cisek realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 wsparcie kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem objęte zostaną dwie placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności uczenia się w zakresie dziedzin objętych projektem poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych opartych na metodzie eksperymentu, rozwijających uzdolnienia uczniów, podnoszących ich kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy a także niwelujących dysfunkcje oraz wyrównujących dysproporcje w nauce. W ramach projektu, szkoły zostaną doposażone w innowacyjne pomoce dydaktyczne, technologie informacyjno – komunikacyjne, a także materiały  wyrażające artystyczność i ekspresję. Z oferty będą mogli skorzystać również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje.
Całkowita wartość projektu to 444 041,12 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 421 839,04 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń do góry