Absolutorium za 2007 rok udzielone

Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu gminy Cisek za 2007r.

W dniu 28 kwietnia 2008 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2007 rok zostało dostarczone radnym na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Kopia sprawozdania przedłożona została również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Komisje stałe Rady Gminy Cisek na wcześniejszych posiedzeniach przeanalizowały przedstawione przez Wójta sprawozdanie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cisek, po zbadaniu przedłożonych materiałów wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała Regionalnej Finanse gminyIzby Obrachunkowej w Opolu również pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Wójta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
15 radnych (100% frekwencji) uczestniczących w posiedzeniu, po wysłuchaniu opinii przedstawionych przez RIO Opole i Komisję Rewizyjną przyjęło jednogłośnie uchwałę nr PDFUchwała Rady Gminy (61,00KB) udzielającą absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cisek za 2007r.pdf (213,85KB).

Przewiń do góry