Elektroniczna administracja w Urzędzie Gminy Cisek

Od 1-go maja Urząd Gminy Cisek udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do składania elektronicznych pism, podań i wniosków.

informatyka.jpegOd 1 maja 2008r. Urząd Gminy Cisek udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Dzięki ESP osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą składać do Urzędu elektroniczne pisma, podania i wnioski.

Od pierwszego dnia uruchomienia Elektronicznej Skrzynki Podawczej składać można e-formularze w następujących sprawach:

  • zgłoszenie lub zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zgłoszenie wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej,
  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Interesant, po wejściu na stronę ESP może wypełnić odpowiedni – według typu sprawy formularz i dołączyć do niego stosowne załączniki. Warunkiem koniecznym do złożenia e-pisma w Urzędzie jest sygnowanie formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Po przesłaniu e-pisma do Urzędu, interesant otrzyma (na wskazany adres poczty elektronicznej) automatycznie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), czyli odpowiednio przygotowany dokument, podpisany elektronicznie przez ESP, będący dowodem wniesienia pisma do Urzędu.

Wykaz elektronicznych usług ESP dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Katalog e-formularzy (wniosków, podań i.t.d.) będzie sukcesywnie rozbudowywany.

Jednocześnie umożliwiona została wymiana korespondencji w wersji elektronicznej między Urzędem Gminy a innymi podmiotami, w tym również w zakresie wymaganym ustawowo, np. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Regionalną Izbą Obrachunkową, Głównym Urzędem Statystycznym i Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych. W tym celu wykorzystywane są zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego zakupione dla 6 urzędników (Wójta, Sekretarza, Skarbnika, oraz trzech pracowników Urzędu), którym podpis elektroniczny jest niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych.

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565). wszystkie urzędy administracji publicznej muszą od 1 maja 2008 r. umożliwić obywatelom wnoszenie podań i innych dokumentów w postaci elektronicznej.

Przewiń do góry