Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny odbędzie się na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

PSR_2020_2.jpeg
Powszechny Spis Rolny (PSR) odbędzie się na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
  • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.


Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728) - do pobrania poniżej.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

– 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
– 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
– 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
– 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
– 0,5 ha – dla chmielu;
– 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
– 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
– 0,1 ha – dla tytoniu;
– 5 sztuk – dla bydła ogółem;
– 20 sztuk– dla świń ogółem;
– 5 sztuk – dla loch;
– 20 sztuk – dla owiec ogółem;
– 20 sztuk – dla kóz ogółem;
– 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
– 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:
W gminie pracami spisowymi kieruje wójt – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
– pełnoletnich;
– zamieszkałych w danej gminy;
– posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
– posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
– które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

PobierzPDFUstawa z dnia 31 lipca 2019 r.o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku_D2019000172801.pdf (674,54KB)

Aktualne informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Przewiń do góry