Od czwartku 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej

Zakrywanie, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa obowiązuje podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu

Od 16 kwietnia do odwołania istnieć będzie “obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu”.

Rada Ministrów przyjęła w środę (15 kwietnia) nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany dotyczą głównie obowiązkowego zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki będzie obowiązkowe:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach,
  b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.


Zakrywanie twarzy ma nie obowiązywać w przypadku:

 • samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach   (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli  operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie  zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego  i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.


Na żądanie służb legitymujących będziemy mieli obowiązek odkrycia twarzy w celu identyfikacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia; w środę wieczorem ukazało się w Dzienniku Ustaw: PDFD2020000067301.pdf (274,27KB)

maseczka-MZ-PIS.png

Przewiń do góry