Dzisiaj jest czwartek, 05 sierpnia 2021
Imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Herb Cisek
  • Change language
Dla słabowidzących
Tłumacz dla osób głuchych
Ikona Facebooka Facebook Gminy Cisek

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Gminy Cisek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Gmina Cisek.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Staiszczyk, info@cisek.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4871140. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2019-03-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-02-17.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-253 Cisek, ul. Planetorza 52
Tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
Faks: 77 4871140
E-mail:
Strona internetowa: cisek.pl

Dostępność architektoniczna

 Aktualnie Urząd Gminy nie posiada specjalnych podjazdów oraz nie ma dostępu do specjalnej windy dla osób niepełnosprawnych.
    Do czasu jej wybudowania, osoby niepełnosprawne są obsługiwane przez urzędników
   na kondygnacji przyziemia (do której mają dostęp osoby niepełnosprawne), tam podchodzi urzędnik i załatwia sprawę z petentem na wózku inwalidzkim.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 TAK. Osobie głuchoniemej udostępniany jest komputer z aplikacją Tłumacza on-line. Po zdalnym połączeniu się z tłumaczem, osoba głuchoniema rozmawia (miga) z tłumaczem,
     a on przekazuje urzędnikowi informacje od tej osoby. Odwrotnie, urzędnik przekazuje słowną informację tłumaczowi, a on „miga” do osoby głuchoniemej.
    Po wyczerpaniu tematu, rozmowę się kończy przez zamknięcie aplikacji on-line.

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej


  • Liczba odsłon strony: 78
Powrót do poprzedniej strony »