Roczne sprawozdanie Wójta Gminy

z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2006 rok.

SprawozdanieJest już dostępne Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2006 rok. 39-cio stronicowy dokument wraz z sześcioma załącznikami zawiera wszelkie informacje dotyczące jego powstania (uchwalenia) i realizacji w ciągu całego 2006 roku. Sprawozdanie przedstawia uzyskane przez gminę dochody oraz wymienia szczegółowo wartości zrealizowanych zadań na przełomie ubiegłego roku. Przygotowane przez Wójta Gminy i Skarbnik Gminy sprawozdanie jest podstawą do udzielenia Wójtowi absolutorium za 2006r.
Zgodnie z procedurą udzielenia absolutorium, w/w sprawozdanie opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Jest ono także przedmiotem badania przez Komisję Rewizyjną, która po analizie sprawozdania wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2006 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2006 rok.

Przewiń do góry