Rada Gminy Cisek w komplecie obradowała na V posiedzeniu

w ostatni poniedziałek stycznia 2007 roku.

Po raz pierwszy nowo wybrana Rada Gminy Cisek spotkała się w pełnym składzie na V posiedzeniu. Ślubowanie złożył radny Alojzy Ketzler - który z powodów osobistych nie mógł uczestniczyć w poprzednich obradach Rady. Po przyjęciu protokółu z IV posiedzenia Rady Gminy, radni wysłuchali informacji - Pana Bertolda Kirchniawego - delegata naszej Gminy do Izby Rolniczej w Opolu z działalności w kadencji 2002-2006. Potem sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy, a Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Następnie Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy Cisek na 2007r.
 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek,
 • ustalenia diet przysługujących radnym Gminy Cisek,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2011,

których treść dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale PRAWO --> Uchwały Rady Gminy.

Dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Cisek uchwalone przez Radę Gminy w dniu 17 maja 2004 roku w kwocie 6.707,60 zł, zostało zmienione. Przyjęta na sesji przez Radę uchwała ustala obecne wynagrodzenie Wójta Gminy w wysokości 7.045,60 zł brutto. 

Zmieniono również zasady dotyczące diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy i jej organów. Uchylono uchwałę Rady Gminy z dnia26 marca 2001 roku w sprawie diet za udział w pracach rady i jej organów, a w to miejsce przyjęto nowe uregulowania. Obecnie dieta radnego będzie wypłacana w formie miesięcznego ryczałtu (dotychczas była wypłacana w kwocie za jedno posiedzenie), którego wysokość zależy od pełnionej funkcji:

 • przewodniczący Rady Gminy - 1.050,00 zł,
 • z-ca przewodniczącego Rady Gminy - 400,00 zł,
 • przewodniczący stałych Komisji Rady - 360,00 zł,
 • radny będący członkiem 2 i więcej Komisji - 320,00 zł,
 • radny będący członkiem jednej komisji - 280,00 zł.

W przypadku nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji w danym miesiącu potrącana będzie z diety każdorazowo kwota wynosząca 30% wartości diety miesięcznej, a jeśli nieobecność radnego będzie miała miejsce w ciągu całego miesiąca - nie otrzyma on wtedy diety.

Przewiń do góry