Chcesz utworzyć komitet wyborczy wyborców w gminie? Musisz to zrobić do 27 sierpnia 2018 roku

Wystarczy pięcioro chętnych i nie trzeba zbierać podpisów

Komitet_Wyborczy2.png
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informację w sprawie tworzenia komitetu wyborczego wyborców zamierzającego w jesiennych wyborach samorządowych zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.

Podpisy poparcia niepotrzebne
Zgodnie z wytycznymi PKW taki komitet wyborczy może utworzyć co najmniej pięciu obywateli mających prawo wybierania. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL.
Nie muszą zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu; nie muszą też stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Pełnomocnik wyborczy
Muszą natomiast wybrać ze swego grona pełnomocnika wyborczego, który będzie jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. Pełnomocnik ten nie może pełnić funkcji pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego w innym komitecie wyborczym; nie może też być funkcjonariuszem publicznym.

Nazwa
Komitet wyborczy musi przyjąć nazwę, która w pierwszej kolejności zawierać będzie wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego lub skrót jego nazwy. I nazwa, i skrót powinny wyraźnie odróżniać się od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.
Na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego. Nie może on być dłuższy niż 45 znaków łącznie ze spacjami.
Trzeba pamiętać, że po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie będą już dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego, skrótu oraz symbolu graficznego.

Zawiadomienie
Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu. To obowiązek pełnomocnika wyborczego.
Zawiadomienie to musi być złożone w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów, czyli najpóźniej w dniu 27 sierpnia w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców powinno zawierać m.in. nazwisko i imiona pełnomocnika wyborczego, nazwę utworzonego komitetu, skrót nazwy, adres siedziby komitetu, informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego, imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców oraz nazwę gminy, na obszarze której komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Przyjęcie zawiadomienia
„Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym prowadzić agitację wyborcza, podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego” – podkreśla PKW.
Jak zaznacza, środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.
Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Poniżej wzory pism dla komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców:

PDFZałącznik nr 1.pdf (125,32KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (121,75KB)
DOCZałącznik nr 3.doc (39,00KB)

Wszystko na temat WYBORÓW znajdziesz tu: Wybory samorządowe 2018

Przewiń do góry