Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Cisek

Wykaz najważniejszych działań inwestycyjnych zrealizowanych w kończącej się kadencji 2002-2006.

Powoli dobiega końca kolejna kadencja (2002 – 2006) samorządu terytorialnego. Myślę, że dobrze jest w tym czasie przedstawić mieszkańcom naszej Gminy najważniejsze działania dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w mijającym okresie. Wykonanie zadań inwestycyjnych uzależnione jest przede wszystkim od posiadanych budżecie Gminy środków finansowych przeznaczonych na te cele. Niebagatelne jest też umiejętne korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowych, to jest z Unii Europejskiej, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody i Marszałka Województwa oraz innych fundacji i instytucji finansowych wspomagających realizację zadań inwestycyjnych.
Inwestowanie w naszej gminie przebiega zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy programami i uchwałami. Musi ono być poparte racjonalną gospodarką finansową, pozwalającą gminie normalnie funkcjonować a jednocześnie nie popaść w tarapaty finansowe. Sztuką w tym wszystkim jest, aby tak mała i typowo rolnicza Gmina jak nasza, mogła się również rozwijać oraz stwarzać swoim mieszkańcom coraz lepsze warunki życia. Mam nadzieję, że nam się to udaje, czego dowodem mogą być zrealizowane zadania w poszczególnych latach mijającej kadencji.

InwestujemyA oto, jak inwestowano na terenie Gminy Cisek
w latach 2003 – 2005.

W 2003 roku budżet Gminy po stronie dochodów wyniósł 8.746.065 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 9.246.763 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w tym budżecie obejmowały budowę ulicy 22-lipca w Cisku (118.524 zł), budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łanach (180.863zł, w tym dotacja z FOGR w kwocie 160.889 zł) oraz budowę ul. Dzierżonia w Roszowickim Lesie 11.857 zł. Wykonano remonty cząstkowe dróg w miejscowości Przewóz, Roszowicki Las, Roszowice i Podlesie za 12.690 zł oraz wyremontowano przepusty drogowe we wsiach Roszowice Lipowina i Roszowice Płonia. Zrealizowano adaptację budynku biblioteki na świetlicę wiejską w Kobylicach wraz z ociepleniem ścian na kwotę 54.236. W Szkole Podstawowej w Landzmierzu za kwotę 10.000 zł wykonano cokół z płyt granitowych a w byłej szkole w Roszowicach wymieniono kocioł C.O. za 5.231 zł. Realizowano rozpoczętą budowę Sali sportowej przy Gimnazjum w Cisku. Na ten cel wydatkowano 1.363.804 zł, w tym dotacja 982.740 zł. Wykonano dach na budynku Gimnazjum zniszczony na skutek przejścia huraganowego wiatru za kwotę 279.027 zł, z czego 100.000 to dotacja przekazana przez Ministerstwo Finansów. W ramach realizacji zadania budowy kanalizacji na terenie naszej Gminy wykonano kolektor sanitarny z Kobylic do oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu z przejściem pod rzeką Odrą. Wartość tego zadania to 622.573 zł, z czego kwota 424.186 zł stanowiła dofinansowanie. Wbudowano nowe punkty świetlne we wsi Roszowice i Cisek na łączną kwotę 29.536 zł z czego dotacja wynosiła 19.000 zł. Dla OSP Dzielnica zakupiono nowy samochód pożarniczy Ford Transit za kwotę 49.900 zł.

W 2004 roku dochody budżetu Gminy wyniosły 9.795.362 zł a wydatki 10.704.838 zł, w tym 1.011.00 zł to kredyt. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych, jakie wykonano w tym roku to: wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Cisku na kwotę 20.502,00 zł, remont Wiejskiego Domu Kultury w Nieznaszynie na kwotę 78.591 zł, w tym 50.000 to dotacja Fundacji Rozwoju Śląska. Zakończono budowę hali sportowej w Cisku oraz zakupiono jej wyposażenie. Kwota wydana na to zadanie w 2004 roku to 1.846.621, a wartość całej inwestycji zamknęła się kwotą 3.215.670 zł, w tym dofinansowanie z różnych źródeł to 1.370.840 zł.
Ukończono remont Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na kwotę 442.990 zł oraz wykonano malowanie pomieszczeń remizy OSP Cisek – koszt tych robót to 10.967 zł. Przeprowadzono remonty szkół podstawowych w miejscowościach Cisek, Landzmierz i Roszowicki Las na łączną kwotę 151.070 zł, które dofinansowano z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 57.738 zł.

W 2005 roku dochody Gminy wyniosły 9.278.028 zł, natomiast wydatkowano z budżetu Gminy 9.206.079 zł.
W ramach realizowanych zadań inwestycyjnych w tym roku wykonano remont klatki schodowej i instalacji C.O. w Publicznym Gimnazjum w Cisku. Wartość tego zadania to 121.298 zł a dofinansowanie z kontraktu województwa wyniosło 58.900 zł. W Steblowie, w byłej starej szkole wykonano remont i adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne. Wartość tego zadania to 69.370 zł, w tym dofinansowanie z Agencji Rolnej Skarbu Państwa 45.434 zł. Przeprowadzono również remonty świetlic wiejskich w Roszowickim Lesie za kwotę 50.000, w Steblowie (była nowa szkoła) - 50.000, w Przewozie za kwotę 82.083 zł (w tym dofinansowanie 50.000 zł) i Dzielnicy za kwotę 37.450 zł. Wymienione środki finansowe zostały uzyskane z Fundacji Rozwoju Śląska za pośrednictwem Urzędu Gminy a sam prace remontowe przeprowadzone zostały przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców tych wsi. W ramach programu „Odnowa Wsi” wybudowano place zabaw dla dzieci w miejscowości Podlesie za kwotę 81.218 zł (dofinansowanie 52.976 zł) oraz Dzielnica za kwotę 71.628 (dofinansowanie 46.688 zł).

Wykonanie wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych poparte było każdorazowo uzyskaniem stosownego dofinansowania, o które to występował Urząd Gminy przygotowując niezbędną dokumentację i wnioski.

Wiele zadań zrealizowanych w poszczególnych wsiach było uzależnione od aktywności i pomysłów samych mieszkańców przy konstruktywnej współpracy z Urzędem Gminy. Takimi przykładami mogą być odremontowane świetlice i place zabaw w ramach programu "Odnowa Wsi".
Zadania inwestycyjne to bardzo istotny punkt w wydatkach budżetu Gminy. Równie ważne jest bieżące funkcjonowanie Gminy, to znaczy wydatkowanie środków finansowych na utrzymanie szkół, gimnazjum, przedszkoli, obiektów komunalnych, bibliotek, ośrodków kultury, OSP, oświetlenia ulic oraz działalności lokalnych klubów sportowych. W oczach niektórych mieszkańców mogą one mieć małe znaczenie, ale każdego roku pochłaniają znaczące kwoty z budżetu Gminy.

Wykaz programów pomocowych krajowych i europejskich, z których korzystała nasza Gmina zawiera załączona tabela. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z zawartymi w niej informacjami każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie miał obiektywne spojrzenie na działalność inwestycyjną w Gminie Cisek.

PDFWykaz programów pomocowych (86,61KB)

/-/ Alojzy Parys – Wójt Gminy Cisek.

Przewiń do góry