Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy

używany do produkcji rolnej przez rolników i producentów rolnych.

Informuje się rolników, że z dniem 1 kwietnia 2006r. weszła w życie nowa ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379). Ustawa przewiduje, że producentom rolnym dokonywany będzie zwrot podatku akcyzowego za okresy sześciomiesięczne. Zwrot podatku przysługuje na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków wraz z imiennymi fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w 2006 r. lub ich kopiami. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie dwa razy w roku tj. w marcu i we wrześniu każdego roku kalendarzowego.traktor.gif

Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji Wójta Gminy w dwóch terminach danego roku:

  • od 1 do 31 maja,
  • od 1 do 30 listopada.

Pobierz wniosek i zapoznaj się z procedurą dotyczącą ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

Wyjątkowo w 2006 roku wnioski składane będą jednorazowo w miesiącu wrześniu, zaś wypłata należności za rok 2006 nastąpi jednorazowo od 1 do 30 listopada 2006r. 

W związku z powyższym prosi się rolników, chcących uzyskać zwrot podatku, o gromadzenie faktur VAT za 2006 rok i złożenie w wyznaczonym terminie stosownych wniosków. Przysługująca kwota zwrotu podatku wyniesie maksymalną równowartość 86 litrów/1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika zgodnie z ewidencją gruntów na dzień 1 kwietnia danego roku. Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego będzie określana corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Cisek, pokój nr 6 lub telefonicznie 077 487 11 40.

Przewiń do góry