Nieodpłatne porady prawne

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. Z pomocy może skorzystać młodzież do 26. roku życia, najubożsi, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, oraz ofiary klęsk żywiołowych.

WYKAZ LOKALI , W KTÓRYCH SĄ USYTUOWANE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  ORAZ   DNI  I GODZINY, W KTÓRYCH JEST  UDZIELANA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ INFORMACJA O OSOBACH UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY  PRAWNEJ W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM

 1. W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, UL. SKARBOWA 4  
  - nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu 45-070, ul. Dubois 18/3 według harmonogramu:
  • od poniedziałku do wtorku  w godzinach od 15 00 do 1900  przez: ADWOKATA wpisanego na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Opolu,
  • w środę w godzinach od 15 00 do 1900  przez: ADWOKATA lub Magistra  Prawa,
  • w czwartek w godzinach od 15 00 do 1900  przez:  Magistra  Prawa,
  • w piątek w godzinach od 15 00 do 1900  przez: ADWOKATA lub Magistra  Prawa.
    
 2. W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO    W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, UL. DAMROTA 30  
  - nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13 00 do 1700 przez  ADWOKATA wpisanego na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Opolu.
   
 3. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY PAWŁOWICZKI PRZY PLACU JEDNOŚCI NARODU 1 W PAWŁOWICZKACH, LOKAL BIUROWY NR 5,                              
  - nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 12 30 do 16 30 przez RADCĘ PRAWNEGO wpisanego na listę radców prowadzona przez OIRP w Opolu.
   
 4. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY  BIERAWA PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 12 W BIERAWIE
  - nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14 00 do 1800 przez ADWOKATA wpisanego na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Opolu.

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Z początkiem roku 2016, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r., w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim uruchomione zostały  4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci, radcy prawni wskazują mieszkańcom Powiatu, jak rozwiązać ich problemy z różnych dziedzin życia. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o które mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła  26 lat ,lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.


„OSOBA UPRAWNIONA” DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI, POSIADANIE PRAWA: 

 • wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • wykazuje przez przedłożenie ważnej karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie              z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 
 • wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.


ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Zainteresowani mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego - z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna  nie  obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Pobierz pliki:
PDFREGULAMIN.pdf (380,02KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 1.pdf (193,59KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 2.pdf (191,27KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3.pdf (390,99KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 4.pdf (201,54KB)

Przewiń do góry