Charakterystyka gminy

Gmina CisekObszar gminy Cisek graniczy :

 • od wschodu – z gminą Bierawa,
 • od południa – z gminą Kuźnia Raciborska i Rudnik
  (województwo śląskie),
 • od południowego zachodu – z gminą Polska Cerekiew,
 • od północnego zachodu – z gminą Reńska Wieś,
 • od północy – z miastem Kędzierzyn – Koźle.

Jej obecny kształt i wielkość ustanowiono 1 stycznia 1973 roku, po reformie administracyjnej państwa. W skład gminy wchodzi 14 sołectw : Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice.

Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2, co stanowi 0,83 % ogólnej powierzchni województwa opolskiego, a liczba jej mieszkańców na koniec 2013 roku wynosiła 5.699 osób.

Gęstość zaludnienia wynosi 80,27 mieszkańca na 1 km2.Krowy na pastwisku

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo.
Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki środowiska przyrodniczego. Obszar gminy jest prawie bezleśny. Użytki rolne zajmują aż 88 % jej powierzchni, a lasy niecały 1 %. Ponadto gmina pełni uzupełniającą funkcję mieszkaniową, na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo Kędzierzyna – Koźla.

 

W gminie znajdują się: GOK, Remiza OSP

 • 3 szkoły podstawowe,
 • 1 gimnazjum z pełnowymiarową halą sportową,
 • 2 przedszkola, 
 • 2 ośrodki zdrowia, 
 • 1 biblioteka i 1 filia biblioteczna,
 • Gminny Ośrodek Kultury,
 • 8 jednostek OSP,
 • 4 kluby sportowe,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • filia Powiatowego Banku Spółdzielczego, 
 • Filia Urzędu Pocztowego,Polica, Urząd Pocztowy
 • Oddział PTTK.

W latach 1992 – 1998 w całej gminie założono wodociągi oraz wybudowano nową stację uzdatniania wody. W 1999 roku zakończono inwestycje wodociągowe w gminie oddaniem do użytku zbiorniku wyrównawczego o pojemności 200 m3.

Gmina posiada zorganizowany wywóz nieczystości stałych. Razem z Gminą Polska Cerekiew eksploatujemy wspólne wysypisko śmieci.

Sikawka Konna OSP Łany Od 1997 roku obszar całej gminy pokryty jest siecią telefoniczną, a od grudnia 1999 roku praktycznie cała gmina jest w zasięgu telefonii komórkowej trzech operatorów.

Na bazie koncepcji skanalizowania gminy wybudowano część kolektora sanitarnego we wsi Kobylice łączącego poszczególne sołectwa gminy z nową oczyszczalnią ścieków w Kędzierzynie – Koźlu. Przygotowano projekt na budowę kanalizacji w Kobylicach. Przystąpiono obecnie do opracowania projektu budowy kanalizacji w kolejnych miejscowościach gminy.

W 2004 roku oddano do użytku pierwszy 5,5 km odcinek (Koźle - Landzmierz) Rzeka Odraobwałowań rzeki Odry. W niedalekiej przyszłości wzdłuż obwałowań ułożona zostanie ścieżka rowerowa.

Gmina uczestniczy aktywnie w programie “Odnowa wsi”, do którego przystąpiły wsie Łany i Miejsce Odrzańskie, a w 2004r. Kobylice, Dzielnica, Błażejowice i Cisek.

Teren naszej gminy wyposażony jest w dobrą infrastrukturę komunalną oraz odpowiednią bazę kulturalno – oświatową. Między innymi przy Publicznym Gimnazjum w Cisku oddano do użytku nową halę sportową, wyposażoną w trzy pełnowymiarowe boiska sportowe, z widownią na 165 miejsc siedzących. Korona żniwnaW czasie pracy szkoły służy ona uczniom jako sala gimnastyczna. Popołudniami udostępniana jest zorganizowanym grupom młodzieży, klubom sportowym i mieszkańcom gminy.
 

Stałymi imprezami kulturalnymi gminy są:
 

 • zawody strażackie o Puchar Wójta Gminy,
 • turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy,
 • Dożynki Gminne z konkursem koron żniwnych,
 • Święto Chleba,
 • Śląskie Wesele,
 • Heimattreffen,
 • Olimpiada Śląska,
 • spływ pływadeł na Odrze.

 

Przewiń do góry