Dzisiaj jest poniedziałek, 26 września 2022
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Herb Cisek
 • Change language
Dla słabowidzących
Tłumacz dla osób głuchych
Ikona Facebooka Facebook Gminy Cisek

Regulamin dostarczania wody

przyjęty został przez Radę Gminy Cisek na XL sesji.

Na XL sesji Rady Gminy Cisek w dniu 6 marca 2006 roku radni przyjęli uchwałę nr XL/185/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody. Obowiązek uchwalenia takiego regulaminu wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn.zm.).
Przyjęty regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym m.in.:

 1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
 3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
 4. warunki przyłączania do sieci,
 5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 6. sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,
 7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
 8. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
 9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Przedłożony przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku projektu regulaminu dostarczania wody był wcześniej przedmiotem dogłębnej analizy przez członków Komisji Rolnictwa Rady Gminy.

Przyjęty przez Radę Gminy REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY jest aktem prawa miejscowego i będzie obowiązywał po 14 dniach od daty ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Wojewody Opolskiego.

Uchwałę nr XL/185/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej - w dziale PRAWO - Uchwały Rady Gminy.

 • Data publikacji: 15-03-2006 10:12
 • Liczba odsłon strony: 293
Powrót do poprzedniej strony »