Jak minął rok 2005 - podsumowanie roku przez Wójta Gminy Cisek

Podsumowanie roku 2005 ukazało się na łamach Echa Gmin Nr 2 (434) w dniu 10 stycznia 2006 roku.
Wójt Gminy Alojzy ParysMinął kolejny już rok z czeroletniej kadencji samorządów (2002 – 2006). Skończył się kalendarzowy rok 2005. To dobry czas na podsumowanie mijającego okresu.
 
Rok 2005 był dość trudnym okresem w działalności samorządu gminnego. Wpływ na to miały przede wszystkim przepisy prawa samorządowego i finansowania gmin. Z każdym rokiem rząd nakłada na gminy dodatkowe zadania, nie zabezpieczając w pełni ich finansowania. Rodzi to określone problemy w konstrukcji budżetu gminy i wpływa bezpośrednio na jej finanse. Bo aby coś wykonać – trzeba to sfinansować, jeśli zaś przekazywane na gminy zadania nie są odpowiednio dofinansowane, pieniądze na ten cel trzeba wydać z tego co się ma w gminnej kasie. Dzieje się to zazwyczaj kosztem innych przedsięwzięć i zadań, które z tego powodu muszą poczekać na realizację w terminie późniejszym. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że mijający rok był czasem pomyślny dla naszej gminy bo zadania zaplanowane w budżecie zostały praktycznie zrealizowane. Nie obyło się, oczywiście, bez trudności i innych zdarzeń, które zmusiły mnie do wprowadzenia stosownych zmian w finansach gminy, ale każdorazowo ze zrozumieniem przyjmowane były przez większość radnych.
Ubiegłoroczny budżet naszej typowo rolniczej gminy jest skromny i po stronie dochodów zamyka się kwotą 9.250.000 zł, natomiast wydatki wynoszą 9.162.000 zł, z czego 4.670.000 zł stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Ważnym obciążeniem budżetu gminy jest też spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Aktualnie do spłaty mamy 1.598.511 zł. Stąd też gospodarka finansowa gminy musi być rozważnie prowadzona, by nie doprowadzić do kłopotów finansowych gminy.
W roku 2005 przy znacznym udziale środków zewnętrznych pochodzących z różnych źródeł udało się zrealizować następujące zadania inwestycyjne :
 • unowocześnienie bazy w Publicznym Gimnazjum w Cisku (wymiana, c.o. i remont klatki schodowej w starej części szkoły, wartość zadania 117.000 zł, z czego kwota 58.900 zł pochodziła z Kontraktu dla Województwa Opolskiego,
 • zagospodarowanie i adaptacja placów rekreacyjno-sportowych we wsiach Podlesie i Dzielnica (wartość zadań 154.484 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 100.984 zł pochodziło z funduszy europejskich w ramach programu Odnowa Wsi),
 • wyposażenie siłowni i nagłośnienie sali sportowej 49.400 zł, z czego kwota 20.000 zł pochodziła z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu),
 • zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP Roszowicki Las 34.600 zł ,
 • adaptacja pomieszczeń byłej szkoły w Steblowie na lokale komunalne, wartości zadania 66.300 zł, w tym współfinansowanie z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 45.434 zł,
 • remonty Domów Spotkań (świetlic wiejskich), między innymi we wsiach; Przewóz, Dzielnica, Roszowicki Las (wartość zadań 166.000 zł, z czego dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w kwocie 136.000 zł),
 • remonty bieżące lokali komunalnych i zakup pieca, c.o. w świetlicy w Steblowie, kwota 14.800 zł,
 • rozpoczęto inwestycję pn. „Remont i modernizacja szatni w Łanach, której zakończenie planuje się w maju 2006. Wartość zadania 298.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 194.000 zł z funduszy europejskich w ramach programu Odnowa Wsi.

W czasie realizacji zadań gminy nie obyło się bez trudności. Dopiero w październiku 2005 roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu zadania „Budowy drogi transportu rolnego Roszowice – Łany”, dlatego też ze względów technicznych realizację tej inwestycji przewidziano w pierwszym półroczu 2006 r. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego dofinansuje to zadanie w kwocie do wysokości 398.666 zł, to jest 70 % wartości zadania, a całość będzie kosztowała 694.816 zł.
Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do rozpoczęcia w 2005 nie udało się zrealizować budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice, budowy drogi gminnej Roszowice – Przewóz i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Cisku ze względu na brak decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego – gdzie złożono wnioski o dofinansowanie.
Realizację tych zadań ze środków własnych gminy, a bez oczekiwanego dofinansowania, nie jesteśmy w stanie zrealizować, ponieważ zablokowałoby to wykonanie innych inwestycji na okres trzech lat.

Gmina korzysta z możliwości finansowych, jakie daje Unia Europejska. Wiąże się to jednak z zabezpieczeniem przez gminę własnych środków jako wymaganego udziału finansowego. Nie zawsze one starczają, dlatego sięgamy m.in. po kredyty. W 2005 roku złożyliśmy do funduszy europejskich wnioski na następujące zadania :

 • budowa kanalizacji dla wsi Kobylice (wniosek złożony po raz drugi). Wartość projektu 2.589.785 zł dofinansowanie 2.201.317 zł,
 • przebudowa Ośrodka Zdrowia w Cisku. Wartość projektu 675.959 zł, dofinansowanie 386.531 zł, 
 •  budowa drogi gminnej relacji Roszowice – Przewóz. Wartość zdania 357.377 zł, dofinansowanie 287.377 zł, 
 • budowa dróg transportu rolnego Błażejowie Ponięcice oraz drogi Cisek – Landzmierz. Łączna wartości zadania 488.643 zł, dofinansowanie 280.368 zł. 
 • opracowanie projektu na zagospodarowanie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku. Koszt projektu 10.000 zł

Rada Gminy Cisek w grudniu 2005 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylice, w ramach którego przewidziano dalszych 68 ha gruntów z przeznaczeniem na eksploatacje kruszywa. Umożliwia to istnienie kopalni i kontynuowanie wydobycia tego surowca.

Ważnym przedsięwzięciem strategicznym realizowanym na terenie naszej gminy jest budowa lewostronnych obwałowań wzdłuż rzeki Odry. W roku 2005 rozpoczęto realizację budowy kolejnego odcinka wału z Landzmierza do Ciska o długości 1300 m.
Generalnym inwestorem tego zadania jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Obecnie przygotowuje on dokumentację techniczną na dalszy etap budowy obwałowań z Ciska do Roszowickiego Lasu.

Gmina zawarła porozumienie z gminami naszego powiatu pod nazwą „Czysty Region”, które dotyczy współpracy w zakresie gospodarki odpadami i utworzenia regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. Śmieci z naszej gminy trafiać będą do tego centrum, gdzie będą unieszkodliwiane oraz w części odzyskiwane i przerabiane.
W ramach realizacji zadań ochrony środowiska Rada Gminy Cisek uchwaliła Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. Te dokumenty regulują cele i działania służące do tworzenia warunków dla poprawy stanu środowiska.

Gmina Cisek przejęła od Starostwa Powiatowego w K-Koźlu budynki ośrodków zdrowia w Cisku i w Łanach wraz z działkami. Podpisaliśmy stosowne porozumienie, w ramach którego będziemy corocznie finansować darmowe badania profilaktyczne dla naszych mieszkańców.
W ubiegłym roku kobiety mogły skorzystać z badań mammograficznych, a mężczyźni z badań poziomu markera nowotworowego.

Do ważniejszych wydarzeń w kulturze możemy zaliczyć kilka imprez kulturalnych, które odbyły się na terenie gminy, a mianowicie festyn z okazji 777-lecia powstania wsi Dzielnica, zawody sportowo-pożarnicze w Roszowickim Lesie, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy, dożynki i festyny zorganizowane przez poszczególne sołectwa pod patronatem gminy.
Interesujące spektakle artystyczne miały miejsce w gminnych placówkach oświatowych w wykonaniu uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – wyjazdy na pływalnię, koszt zadania 60 000 zł, w tym dofinansowanie z MENiS w kwocie 30.000 zł.
Ważnym wydarzeniem w naszej gminie było grudniowe spotkanie w nowej hali sportowej przedszkolaków z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, którzy zagrali w turnieju piłki nożnej ze Świętym Mikołajem.
W ramach projektu „Szkoła marzeń” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Cisku, ze środków Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie otrzymano kwotę 84.000 zł na prowadzenie zajęć w celu wyrównania szans młodzieży wiejskiej.

Posiadamy zawarty układ partnerski z dwoma niemieckimi gminami Breitungen i Körperich. W 2005 roku delegacje z naszej gminy gościły w obydwu tych gminach. Strażacy podejmowani byli przez strażaków z Körperich, a delegacja radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy podejmowana była w Breitungen. Ta współpraca stale się rozwija, w tym roku my będziemy gościć naszych niemieckich przyjaciół.

Na początku Nowego Roku wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę optymizmu i siły w realizacji swoich marzeń, szczerego i otwartego serca napełnionego pokojem i pełnego dobroci oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim życzę radości, zdrowia, spełnienia marzeń satysfakcji i osobistego szczęścia.
Sobie składać życzenia jest bardzo trudno... Na pewno życzyłbym sobie dużo wytrwałości i dobrej, konstruktywnej współpracy z Radą Gminy.

Wójt Gminy Cisek
Alojzy Parys

Przewiń do góry