Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Cisek

odbyła się 9 marca 2016 roku w sali Urzędu Gminy Cisek

rg_cisek.jpeg
9 lutego 2016 roku odbyła się nadzwyczajna XIV sesja Rady Gminy Cisek, której tematem było pilne podjęcie uchwał w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar  Funkcjonalny oraz przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2016.

W uzasadnieniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Wójt Gminy pisze, że powołanie stowarzyszenia ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów tworzących stowarzyszenie poprzez wspólne planowanie rozwoju oraz realizację partnerskich projektów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Subregionu do 2020 oraz Programem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu na lata 2014-2020.
Powołanie stowarzyszenia jest również odpowiedzią na rekomendacje Zarządu Województwa Opolskiego z 28 października 2015 roku, przyjęcia rozwiązań, które skutecznie określałyby formułę współpracy, w tym definiowałyby podmioty upoważnione do reprezentowania interesów obszaru subregionalnego w ramach kontaktów z Zarządem Województwa lub przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Członkami Stowarzyszenia będzie 13 gmin.

Natomiast uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 2016.

Po zapoznaniu się radnych z przestawionymi projektami uchwał i wysłuchaniu komentarza Wójta Gminy Cisek na ten temat Rada przyjęła obydwie uchwały 14 głosami ZA (przy jednym radnym nieobecnym).

Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIV sesji.

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane cztery części XIV posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry