Stan bezpieczeństwa gminy był tematem XIII posiedzenia Rady Gminy

która odbyła się w poniedziałek 22 lutego 2016 roku w sali Urzędu Gminy

rg_cisek.jpeg
22 lutego 2016 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem był stan bezpieczeństwa gminy Cisek oraz przyjęcie dziesięciu uchwał. W pierwszej części obrad Rada Gminy wysłuchała informacji przedstawionej przez Kierownika Rewiru Policji w Kędzierzynie-Koźlu i Szefa Posterunku Policji w Pawłowiczkach (obejmującego gminy Cisek, Polska Cerekiew i Pawłowiczki) na temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Cisek. Wypowiedzi policjantów można obejrzeć w I  i II części obrad XIII sesji Rady Gminy zamieszczonych w zakładce Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek

Po zakończeniu tematu bezpieczeństwa radni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacji i komunikatów Przewodniczącej Rady Gminy. Przewodniczący poszczególnych Komisji przystąpili do przedstawienia informacji z działalności Komisji Rady. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek,
  • wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylice na lata 2016-2020,
  • określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cisek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek,
  • zmieniająca uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032”,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku,
  • ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety.


Później Rada wysłuchała zapytań radnych, informacji sołtysów oraz odpowiedzi na interpelacje. Po wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII sesji.

Uchwały przyjęte przez Radę publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku.

Całość obrad Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Nagrane cztery części XIII posiedzenia można obejrzeć na stronie Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry