Natychmiast usunąć z dachów śnieg i lód

29 stycznia 2006r. Wojewoda Opolski wydał Rozporzadzenie w sprawie natychmiastowego usuwania śniegu i lodu.

Wojewoda Opolski wydał Rozporzadzenie Nr 0151/P/1/2006 z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu.

Wszystkich właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych prosi się o natychmiastowe usunięcie z dachów tych obiektów śniegu i lodu.

Rozporządzenie nr 0151/P/1/2006
Wojewody Opolskiego
z dnia 29 stycznia 2006 r.


w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu.


Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nakazuję właścicielom, zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych położonych na terenie województwa opolskiego usunięcie zalegającego na dachach śniegu i lodu.

§ 2.

Osoby naruszające postanowienia § 1 niniejszego rozporządzenia, podlegają karze grzywny orzekanej na zasadach i w trybie prawa o wykroczeniach.

§ 3.

Kontrolę wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, powierzam Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu oraz organom samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w lokalnych środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 


Wojewoda Opolski 
Bogdan Tomaszek

 

Przewiń do góry