Badania archeologiczne


Z badań wykopaliskowych wynika że już u schyłku starszej epoki kamienia istniały w zakolach rzeki Odry osady. Pierwszymi gospodarzami na terenie obecnej Gminy Cisek byli przybywający tu prawdopodobnie z południa przez Bramę Morawską łowcy mamutów, reniferów, wołów piżmowych i lisów polarnych.
Około czwartego tysiąclecia p.n.e. nowa fala emigracyjna ludów południowych przyczyniła się do gwałtownej przemiany w gospodarce tutejszych mieszkańców. Z ustąpieniem lodowca, najpierw na mokradłach i rozlewiskach Odry rozwinęło się rybołówstwo i łowiectwo ptactwa wodnego, a następnie produkcja zwierzęca i roślinnych środków spożywczych. Zaczęło się rolnictwo i hodowla, co u schyłku młodszej epoki kamienia doprowadziło do wykorzystania w pracach polowych siły pociągowej zwierząt.
Na przełomie XVIII i XVII w.p.n.e. pojawiają się tu przedmioty wykonane z brązu, początkowo ozdoby a potem narzędzia i broń. Na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. istniała na naszych terenach kultura łużycka (prasłowianie). Nowa rewolucja cywilizacyjna nastąpiła w VI w.p.n.e., kiedy ludność tu mieszkająca wkroczyła w epokę żelaza, co wpłynęło na ogólny wzrost zamożności i stopy życiowej tutejszych mieszkańców.
Pomiędzy III i II w.p.n.e. nastąpiły - jak zresztą w całej południowej części Śląska - gwałtowne przemiany społeczno-gospodarcze, spowodowane kolonizacją tej ziemi przez wysoko ucywilizowane plemiona celtyckie.
W pierwszych wiekach naszej ery pojawia się tu miejscowe rzemiosło, zaczął rozwijać się handel tutejszej ludności z kupcami rzymskimi, czego materialnym dowodem są znalezione tu monety rzymskie. Przez tę ziemię prowadziło przecież odgałęzienie t.zw. szlaku bursztynowego z Kalisza przez Opole i Bramę Morawską do Adriatyku. Wtedy też rozrastały się osady Ciska i innych pomiędzy Koźlem a Raciborzem zaznaczone na najstarszej mapie Górnego Śląska z 866 roku. Po okresie wpływów rzymskich tutejsze ziemie dostały się pod wpływy tworzących się na południu organizmów państwowych, najpierw Państwa Wielkomorawskiego ok. 870 roku a potem czeskiego ok.955 roku.

Pierwszy raz wzmianka w dokumentach o miejscowości Cisek pojawia się w 1239 roku jako wieś należąca do kasztelanii Koźle za czasów panowania Mieszka II. Wieś Dzielnica występuje już w roku 1229, kiedy to Książę Kazimierz z Opola potwierdza posiadłości klasztoru w Czarnowąsach. Wieś Kobylice wzmiankowana jest już w 1350 roku. Z 1295 roku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o wsi Łany, w której funkcjonowały cztery młyny, istniał kościół parafialny (pierwszy na tych ziemiach), cegielnia i majątek ziemski. W 1448 roku wzmiankowana jest wieś Nieznaszyn.
Pozostałe wsie wymieniane są w dokumentach historycznych : Sukowice - 1402r., Steblów - 1532r., Roszowice - 1531r., Roszowicki Las - 1750r, Błażejowice, Landzmierz, Miejsce Odrzańskie,Przewóz 1850r. - zapis o istnieniu dobrze rozwiniętych osad wiejskich.

Przewiń do góry