Wyprawka szkolna 2015/2016

Wójt Gminy Cisek uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać u dyrektora szkoły

wyprawka_sz.jpeg
Wójt Gminy Cisek uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie podręczników należy składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 do 11 września 2015 r.

 I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Cisek będzie udzielana uczniom:

 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto.

 2) uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje: 

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizm lub narkomania;
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 15. klęski żywiołowe lub ekologiczne;

 3) bez względu na dochód uczniom:

- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
- posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych oraz do klas II i III gimnazjów.

 4) w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do  klas I, II, III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, dofinansowanie obejmuje  również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów klas I i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 II. WYSOKOŚĆ dofinansowania

 Wartość pomocy, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty:

1)   225 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej

2)   225 zł - dla ucznia:

a)  słabowidzącego,
b)  niesłyszącego,
c)  słabosłyszącego,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

-   uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

3)   770 zł - dla ucznia:

a)  niesłyszącego,
b)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

-   uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

4)   225 zł - dla ucznia:

a)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

-   uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;

5)   770 zł - dla ucznia:

a)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

-   uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

6)   325 zł - dla ucznia:

a)  słabowidzącego,
b)  niesłyszącego,
c)  słabosłyszącego,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

-   uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej,

7)   770 zł - dla ucznia:

a)  niesłyszącego,
b)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

-   uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

8)   350 zł - dla ucznia:

a)  słabowidzącego,
b)  niesłyszącego,
c)  słabosłyszącego,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

-   uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

9)   607 zł - dla ucznia:

a)  niesłyszącego,
b)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

-   uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

10)  445 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy IV technikum;

11)  390 zł - dla ucznia:

a)  słabowidzącego,
b)  niesłyszącego,
c)  słabosłyszącego,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

-   uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;

12)  445 zł - dla ucznia:

a)  słabowidzącego,
b)  niesłyszącego,
c)  słabosłyszącego,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

13)  175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I lub II szkoły podstawowej - w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 7 i 9, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:

1)   w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 - 192,50 zł;

2)   w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 308 zł;

3)   w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 - 303,50 zł.

  III.    Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy

 Rodzice ucznia/prawni opiekunowie/rodzice zastępczy a także pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,  składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

 Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku,  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

 - w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i niezwłocznie, po otrzymaniu dotacji na wypłatę świadczeń zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:

 - faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, lub
 - paragon, lub
 - oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna.

 W przypadku grupowych zakupów zwracany jest  koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim osobom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.

 Potwierdzenie zakupu zawiera:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- adres szkoły,
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu,
- czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

POBIERZ:
PDFWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników.pdf (287,42KB)
PDFWniosek uczniów niepełnosprawnych.pdf (174,08KB)
PDFOświadczenie.pdf (281,98KB)

 Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej” ujęte są w:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dziennik Ustaw z 2 lipca 2015 r. pod poz. 938.)           

 UWAGA!

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

Przewiń do góry