Sprawozdanie przyjęte i absolutorium udzielone

8 czerwca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Cisek

rg_cisek.jpeg
8 czerwca 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Cisek za rok 2014 oraz udzielenie absolutorium. Nim jednak do tego doszło, radni przy 100% frekwencji przyjęli protokół z poprzedniej sesji a także wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej. Potem swą informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy a po niej poszczególni Przewodniczący Komisji stałych zapoznali radnych z informacją o działalności komisji.

Po przerwie Rada przystąpiła do procedury absolutoryjnej. Przed przyjęciem sprawozdania radni zapoznali się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą przedstawionego przez Wójta Alojzego Parysa sprawozdania za 2014 rokSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za rok 2014 Rada przyjęła jednogłośnie.

Później Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok, a Przewodnicząca Rady Gminy odczytała radnym pozytywną opinię Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Cisek za 2014 rok 14 głosami ZA, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Wójt podziękował wszystkim radnym, sołtysom i pracownikom gminy za całoroczną współpracę przy realizacji budżetu za 2014 rok.

Potem radni przyjęli jeszcze sześć ważnych uchwał, których treść publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PRAWO --> Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku.

Po zapytaniach i oświadczeniach radnych, informacji sołtysów oraz odpowiedziach na interpelacje Przewodnicząca zamknęła obrady Rady Gminy Cisek.

Całość obrad VII sesji Rady Gminy była transmitowana przez Internet. Dwie części można obejrzeć zaglądając na stronę Archiwalne sesje Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry